VÅRDA SKÅNE. Idag rapporterar medier att hälften av vårdgivarna inom MMS, multimodal smärtbehandling, i Skåne inte finns kvar efter den 28 februari i år. Särskilt utsatt är norra och östra Skåne där alla privata vårdval nu försvinner. Nedläggningarna innebär att patienterna riskerar kraftigt utökade kötider och att de inte längre kan välja sitt vårdteam. Alliansgruppen i Region Skånes beredning för primärvård, psykiatri och tandvård (PPT), har sedan hösten 2016 ställt frågor kring det rödgröna styrets plan för att hantera konsekvenserna för patienterna i och med de indikationer som tidigt fanns på det markanta antalet uppsagda avtal på grund av kraftigt förändrade villkor.

Alliansgruppens frågor har inte besvarats utan hänvisas till en eventuell belysning i april 2017, alltså först efter att mottagningarna redan har försvunnit. Allians för Skåne har därför tagit fram en rapport för att belysa vad det rödgröna styrets avtalshantering innebär för patienter och vårdvalens aktörer.

Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård, kritiserar styrets avtalshantering skarpt:

– Precis som vi befarade så har de kraftiga och plötsliga sänkningarna av ersättningar i MMS-vårdvalet lett till att en betydande andel av vårdgivarna har sagt upp sina avtal med Region Skåne och detta kommer att leda till längre köer och minskad tillgänglighet för en mycket skör patientgrupp. Vårdgivarna behöver ges bättre förutsättningar än vad de har idag och dialogen måste förbättras med vårdgivarna.

– Det är direkt cyniskt att utsätta medborgare med smärta för risken att inte få vård, för att uppnå sina mål om en sjukvård befriad från privata utförare. Vill de bli av med aktörer inom vårdval utan att fatta politiska beslut i demokratiskt ordning? frågar sig Torbjörn Ekelund (L).

– Det är oerhört centralt att få välja sin egen vårdgivare vid långvarig behandling och det vill vi stärka, inte radera från kartan, betonar Liss Böcker Sellgren (C).

– Vi känner en oro för smärtpatienterna som riskerar att vänta få vänta länge i kö. Dessa konsekvenser borde ha belysts redan innan villkorsförändringarna gjordes, det flaggade vi för men fick inget gehör från styret, tillägger Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD).

Lynn Thulin