DEBATT. Ytterligare ett förlorat år kan läggas till handlingarna för Sjukvårdsnämnd Sund. Socialdemokraterna och Miljöpartiet styr och ansvarar för sjukvården i nordvästra Skåne. Från Allians för Skåne i nämnden har vi tydligt legat på för att få till ett antal förändringar som mötts av kalla handen från vänsterstyrets sida. Vi vill därför tydligt peka ut områden där det inte skett någon utveckling överhuvudtaget, där vi från vår sida hade kunnat göra en avsevärd skillnad.

Vänsterstyret fortsätter att försvåra för privata entreprenörer att driva vård inom regionen utan någon som helst konsekvensanalys eller reflektion över hur de skånska patienterna drabbas. Som exempel kan lyftas Capios hjärtmottagning i Helsingborg som man till varje pris skulle återta i egen drift utan att ha en organisation som var redo för detta. Övergången är ännu inte klar trots att Capios verksamhet är stängd sedan månader tillbaka och ansvaret för patienterna ligger hos Helsingborgs lasarett.

Huvudentré Helsingborgs lasarett
Foto: Hbglasarett, , (CC BY 3.0)

Ett annat exempel är beslutet om att återta ryggkirurgin vid Ängelholms sjukhus i offentlig regi, något som kommer resultera i en patientökning vid Helsingborgs lasarett. Det utökade uppdraget kommer att göra att patienterna inte kommer att få vård i tid, inte minst på grund av de pågående om- och tillbyggnationerna som sker vid sjukhuset. Det behövs en variation av utförare i den skånska vården, men vänsterstyret låter ideologi gå före de skånska vårdtagarna. Nedmonteringen av den privat drivna vården skadar också den offentliga verksamheten eftersom tid för förberedelse att ta över efter den förstnämnda inte ges.

Att föra en dialog med de som vi finns till för är en av de viktigaste uppgifterna för oss politiker och för Sjukvårdsnämnd Sund är det av yttersta vikt att få veta vad medborgarna tycker. Trots detta har medborgardialogen, trots förslag från oss i Allians för Skåne och trots att det ingår i nämndens uppdrag, varit obefintlig. Dialogerna måste därför omedelbart intensifieras, både med våra medborgare, men även med berörda kommuner.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet sade att de ville flytta verksamheten närmare politiken när de införde de delregionala sjukvårdsnämnderna. Halvvägs in i mandatperioden: Blev det så för Sjukvårdsnämnd Sund? Svaret är nej. Vi vill att fler beslut ska fattas av nämnden för att uppfylla det uppdrag vi fått från regionfullmäktige, där vi måste kunna se en tydligare stringent linje mellan de övergripande målen och verksamheten som bedrivs på våra sjukhus.

Annette Linander (C) 2:e vice ordförande, Sjukvårdsnämnd Sund

Karin Axelsson (M) Ledamot, Sjukvårdsnämnd Sund

Hans-Bertil Sinclair (M) Ledamot, Sjukvårdsnämnd Sund

Julia Persson (M) Ledamot, Sjukvårdsnämnd Sund

Katarina Johansson (M) Ersättare, Sjukvårdsnämnd Sund

Ludvig Ceimertz (M) Ersättare, Sjukvårdsnämnd Sund

Tomas Petersson (M) Ersättare, Sjukvårdsnämnd Sund

Åsa Holmén (L) Ersättare, Sjukvårdsnämnd Sund

Christer Unosson (KD) Ersättare, Sjukvårdsnämnd Sund

 

Artikeln har också publicerats i Kvällsposten: http://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/rodgron-skansk-sjukvard-ar-ineffektiv/