Carl Johan Sonesson.

DEBATT. Skåne är en unik region på många sätt, inte minst som den region med flest tätorter i Sverige och med direkt närhet till Europa. Det innebär unika förutsättningar för en infrastruktur som skapar möjligheter för hela regionens gemensamma arbetsmarknad, tillväxt och fler arbetstillfällen.

Transporterna in och ut från Skåne väntas öka kraftigt. Det innebär stor potential för både passagerar- och godstrafiken, för att den potentialen ska kunna uppnås krävs en infrastruktur med ett helhetsperspektiv som innefattar hela regionen. Vi behöver ett sammanhängande perspektiv där  alla trafikslag ingår för att tillmötesgå alla människors livsval och näringslivets behov.

Fungerande buss- och järnvägstrafik behövs för att knyta samman stadskärnorna och utnyttja Skånes unika pendlingsmöjligheter, öka människors rörlighet och skapa fler möjligheter till val av arbetsplats. En fungerande färjetrafik spelar en avgörande roll för Skåne som gränsregion för Sveriges import och export och ett fungerande vägnät är avgörande för många människors livspussel, småföretagare och för att människor ska kunna välja att bo utanför städerna. Ett fungerande vägnät är också avgörande för att trafiken ska flyta på från andra trafikslag, såsom godstransporter från färjetrafiken.

Att i framtiden ha ett heltäckande och fungerande transportsystem, för alla trafikslag, är avgörande för Skånes och Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, tillväxt och välfärd. En infrastruktur som inte fungerar, försenade gods, bilköer och sena tåg är ett hot mot tillväxt, ekonomi, arbete och utveckling.

Som exempel på detta kan vi se att tillväxten i den östra delen av Skåne är lägre än i resten av landet, något som till stor del beror på de infrastrukturella utmaningar som finns i regionen. Trelleborg och Ystad spelar en central roll för näringslivet då de årligen hanterar 14 miljoner ton gods, och trafiken till och från Polen ökar kraftigt. När färjetrafiken ökar måste vägtrafiken i anslutning hänga med, något som den inte gör idag. Det är stora problem på E65an och Dragongatan i Ystad, situationen är så pass illa att bilar från färjorna i Ystad Hamn tvingas vänta uppe på rampen på grund av köer på E65an. Det är viktigt att vi löser sådana infrastrukturella problem i regionen för att inte sätta stopp för en positiv utveckling i östra Skåne, regionen, och Sverige. Mer trafik från Polen innebär ökad handel och fler arbetstillfällen, något som hela regionen kan dra nytta av, men för att framtidens resenärer och gods ska kunna tas emot behöver infrastrukturen i anslutning till hamnen förbättras. Det här är ett exempel på hur olika trafikslag måste samspela för att säkra tillväxt, utveckling och nya arbetstillfällen.

Skåne behöver en infrastrukturpolitik som inkluderar människor och näringsliv i hela regionen, oavsett om du bor i Norra Hamnen i Helsingborg, studentlägenhet i Lund, lägenhet i Rosengård eller på landsbygden i Östra Skåne.

Carl-Johan Sonesson (M)
Regionråd

Publicerad i Ystads Allehanda 17/1.