DEBATT. E-hälsa kan för många äldre vara skillnaden mellan att behöva vistas på ett sjukhus, göra många besök på vårdcentralen och att få vara hemma vilket ofta innebär en ökad livskvalitet. E-hälsa, det vill säga digitala och tekniska lösningar har öppnat upp för en helt annan typ av avancerad vård i hemmet än tidigare.

Det finns många goda exempel på hur e-hälsa kan underlätta vardagen för en äldre vårdtagare.
Ett exempel är att använda kameror för tillsyn i ökad utsträckning. Genom detta kan hemtjänsten se att allting står rätt till via en dator och vårdtagaren slipper riskera att bli väckt under natten av olika personer.
Två andra exempel är möjligheten till egenprovtagning och digitalt stöd för medicinbedömning som bägge ger vårdtagare trygghet i sin egen vårdprocess och minskar behovet att fysiskt uppsöka en vårdcentral.
Detta är bara några av en lång rad exempel på hur e-hälsa kan bidra till en trygg vård i hemmet för äldre men för att fler ska kunna utnyttja detta måste användarvänligheten bättre anpassas till vårdtagaren och information om hur man kan använda en dator eller surfplatta för syftet bli bättre. Många i de äldsta åldergrupperna saknar fortfarande tex en mobiltelefon och därför måste e-hälsotjänsterna ta hänsyn till detta och matcha både behovet och önskemålen hos vårdtagaren på bästa vis.
Arbetet med att utveckla fler e-hälsotjänster sker inte bara på det tekniska planet utan det pedagogiska arbetet är minst lika viktigt. E-hälsa står för en viktig del av morgondagens vård och därför ska den göras tillgänglig för alla, oavsett ålder.
Birte Sandberg (C), gruppledare Region Skåne