KRÖNIKA. Snart lägger vi 2016 till handlingarna. En innehållsrikt år på många sätt. Både nationellt och regionalt. Regionalt började året med att Allians för Skåne vann en mycket viktig omröstning i regionstyrelsen. Den handlade om vilket inriktningsförslag som skulle bli Region Skånes officiella svar till staten i frågan om hur prioriteringsordningen för kommande statliga infrastruktursatsningar ska se ut. Här vann Alliansens förslag då Sverigedemokraterna valde att ge sitt stöd till oss i stället för till vänsterstyret. Den stora skillnaden mellan förslagen kan i korthet beskrivas med att vårt förslag pekar på att staten måste bygga ut våra skånska motorvägar på olika vis, inte minst behovet av trefiliga körfält, en önskan som inte alls fanns med i Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag.

Det ska därför bli mycket intressant att se om staten och regeringen nu lyssnar till Region Skånes officiella svar (Alliansens och Sverigedemokraternas inriktning) och bortser från vänsterstyrets förslag, som ju faktiskt inte vann gehör av en majoritet. Detta ska vi följa mycket noga.

En annan positiv sak som skedde strax före sommaren var infriandet av Alliansens önskan om att projektet Hälsostaden i Ängelholm skulle förlängas i stället för att avvecklas. Något som vänsterstyret initialt ville. Här kom de dock på klokare tankar efter mycket lobbyarbete och hård press, och slutligen var det en enig regionstyrelse som valde att förlänga projektet i två år.

Under hösten har regionfullmäktige beslutat om budgeten för 2017, och likt 2015 och 2016 års budget hamnade Alliansen och Sverigedemokraterna på samma position i frågan om att skatten inte ska höjas. Och därmed vann vi denna viktiga fråga för tredje året i rad, i opposition.

Under alla år har vänsterstyret proklamerat att skatten måste höjas för att det inte ska bli underskott. Men 2015 blev det faktiskt ett litet plusresultat i årsbokslutet, trots att skatten inte höjdes och prognosen för 2016 ser ut att landa på cirka 150 miljoner plus på sista raden. Det finns all anledning att tro att även 2017 kan gå ihop utan en skattehöjning. Dock måste den branta kostnadstaktsutvecklingen brytas. Den är osund och ligger högst i Sverige. Det är tack vare att fler har kommit i sysselsättning och att lönerna har ökat som skatteunderlaget till Region Skåne ökar i storleksordning 4 procent, vilket är mycket bra. Problemet är att vårdens verksamheter har en kostnadsökningstakt runt 5-6 procent. Det betyder att trots plusresultat på sista raden så måste ökningstakten för utgifter brytas, eftersom intäkterna inte kommer att öka med så mycket som 4 procent år efter år. Dessutom måste vi göra större överskott på sista raden än vad vi gör i dag om vi ska ha råd med alla stora investeringar i nya sjukhusbyggnader.

2016 var också året då Moderaterna nationellt vaknade upp  och blev mer realistiska i migrations- och integrationspolitiska frågor. Inte en dag för tidigt enligt mitt förmenande. Nu har vi en betydligt mer balanserad hållning i dessa frågor, och jag tror också att nuvarande uppfattning ligger mer i linje med våra sympatisörers uppfattning. Naturligtvis ska vi ha en humanistisk flyktingpolitik och vi ska hjälpa utsatta människor som är behov av en fristad, men omfattningen av hur många vi kan hjälpa måste vara realistisk och anpassad till vår kapacitet att frambringa bostäder, tillgång till förskolelärare och lärare att undervisa barnen, att vi har tillräckligt med poliser för att klara av befolkningstillväxten, att sjukvårdens akutplatser kan besättas med personal, och så vidare.

Politiska frågor kommer och går, men trots allt blir det jul varje år – och nu närmar vi oss den med stormsteg. Jag vill önska alla läsare av denna krönika en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne