VÄRNA SKÅNE. En av Region Skånes viktigaste framtidsutmaningar är att säkra kompetensförsörjningen. För att lyckas med detta krävs bland annat att regionen är en attraktiv arbetsgivare även för alla de som vill arbeta kvar efter att de har fyllt 67 år. I denna åldersgrupp finns mycket erfarenhet och kunskap som i dag går förlorad i förtid. Därför har Moderaterna i en motion föreslagit att Region Skåne i ett första steg ska gå före ett eventuellt nationellt beslut och ge sina anställda rätt att arbeta kvar i samma sysselsättning och med samma sysselsättningsgrad som tidigare fram till utgången av den månad då de fyller 70 år. I ett andra steg ska förutsättningarna för att låta medarbetarna arbeta kvar även efter 70 år utredas.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet har då bara framhållit att det arbetas mycket i Region Skåne med att stimulera äldre att arbeta kvar. Det är sant, så är det. Men svaret visar att man inte förstår eller inte vill förstå intentionen i motionen. Den handlar inte om att arbetsgivaren nådigt ska erbjuda några särskilt utvalda i personalen en möjlighet, utan att alla anställda ska ha en rättighet, säger Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden.

Lite märkligt är det att S och MP lägger ut dimridåer. Den dom från Arbetsdomstolen som de hänvisar till i sitt motionssvar (AD 2015 nr 51) avser ett fall som inte behandlar den här aktuella frågan om det är möjligt att komma överens med den som vill arbeta ytterligare några år efter att hen har fyllt 67 år om en tidsbegränsad anställning. Vilket för övrigt är något som Region Skåne gör redan i dag, fast då bara med dem som regionen själv väljer ut. Ändå framhålls den som vägledande.

Allians för Skåne yrkade på dagens möte med personalnämnden (7/12) att motionen skulle bifallas, men då minoritetsstyret har majoritet i elvamannanämnderna föll det yrkandet.

– Vi välkomnar självfallet alla de insatser som görs och kan göras för att ge äldre anställda i Region Skåne goda och attraktiva anställningsvillkor och arbetsförhållanden, men understryker att motionen om ”en rätt att arbeta kvar” handlar om att flytta makt från organisationen till personalen. Det finns inga legala hinder mot att bifalla den, avslutar Caroline Wessel.

Jonas Duveborn