birte-s-c

KRÖNIKA. Redan idag kan man exempelvis via 1177.se och 1177 Vårdguidens e-tjänster boka tider på många vårdcentraler runt om i regionen, förnya recept och få vårdinformation. Detta krävs för en modern välfärd som ska vara högkvalitativ, trygg och tillgänglig och som sätter vårdtagarens behov i centrum. E-hälsa, det vill säga digitala och tekniska tjänster som avser att kvalitetssäkra och effektivisera vården är därför ett högprioriterat område för Centerpartiet i Region Skåne och någonting vi arbetar för att förbättra ytterligare.

Ett område som vi vill se över är hur vi kan säkerställa att information rörande vilket utbud som finns och hur man kan nyttja det når ut till vårdtagaren. Alla som vill och behöver använda e-hälsotjänster och att från sitt hem kunna känna sig trygg i sin vårdprocess kanske inte använder surfplattor eller liknande i sitt dagliga liv. Centerpartiet i Region Skåne ser det därför som nödvändigt att se vad vi från regionens håll kan bidra med för att minska det digitala glappet så att alla får en jämlik vård.

Region Skåne har en både stor och viktig roll i att samordna det här informationsarbetet och att kunskapsspridningen mellan regionen, vården och vårdtagarna fungerar. Det är även viktigt att det på vårdcentraler och på sjukhus finns personal och informationsplatser som kan vägleda vårdtagaren och även eventuella anhöriga genom hur man bäst använder e-hälsotjänster väl tillbaka i hemmet. E-hälsa är ett viktigt och stärkande komplement till mötet mellan vårdtagare, vårdpersonal och anhöriga och att man som vårdtagare känna sig lyssnad på och känner att patientmakten är sin egen.

Birte Sandberg (C)
gruppledare
Region Skåne