DEBATT. För att Skåne ska kunna vara en livskraftig region där vi kan erbjuda en närodlad vård i hela Skåne för patientens skull så behöver vi ta tillvara och stärka de mindre sjukhusens unika förmåga och kompetens. Skåne har idag 10 helt olika och individuella sjukhus med olika förutsättningar och olika specialiteter, alla som kan bidra på ett positivt sätt till den skånska vården och därför bör vara kvar.

Från Centerpartiet ser vi att våra sjukhus kan utvecklas genom att införa kompetenscentra för den högspecialiserade vården över hela Skåne. Alla operationen måste inte ske på Skånes Universitetssjukhus (SUS) och Malmö/Lund området utan kan istället utföras på något av våra mindre sjukhus. Dessa i sin tur blir med hjälp av kompetenscentras specialister inom olika områden och får större ansvar för en större del av de skånska ingreppen. Ett tydligt exempel på detta som finns idag och fungerar väldigt bra är Hässleholm där man är specialiserad på ortopediska ingrepp. Med en koncentration av åtgärderna, som ger bättre kvalitet, kan vi också sedan satsa på att omvårdnaden innan och efter kan hanteras närmare patientens bostad av till exempel primärvården.

Våra mindre sjukhus kapacitet är också en viktig del i att komma tillrätta med tillgänglighetsproblematiken som finns i Skåne. För vi ser att de kan fungera som sjukhus som får ansvar för många av de operationer som är vanligt förekommande. På så sätt kan också kvalitén öka ytterligare för de skånska patienterna eftersom respektive operatör också då genomför ett större antal operationer av samma karaktär.

Som ett led i en närodlad vård i hela Skåne är det också helt nödvändigt med tillgången till en dygnet runt öppen akutmottagning i respektive hörn. Med detta så kommer också krav på vilka specialiteter som ska finnas på de sjukhusen, specialiteter vi ska värna att ha kvar där vi vill ha akutmottagningar för att kunna ta hand om de akuta fallen direkt på plats.

Vid de sjukhus som inte har en dygnet runt öppen akutmottagning ser vi det som viktigt att ha välfungerande närakutmottagningar, ett koncept som kan avlasta akutmottagningarna under vissa av dygnets timmar när patientens vårdcentral inte är tillgänglig men behovet ändå inte tillräckligt akut för att åka till den mer högspecialiserade akutmottagningen.

Använder vi våra tio skånska sjukhus på rätt sätt kan vi uppnå en förbättrad sjukhusvård för de skånska patienterna – för en närodlad vård som ger livskraft i hela regionen.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare och ledamot i beredningen för framtidens sjukvård