DEBATT. I hälso- och sjukvårdsnämnden redovisades i höstas, tack vare Allians för Skånes initiativ, hur det står till med de offentliga vårdcentralernas ekonomi. Det visade sig att 82 av 86 offentliga vårdcentraler i Region Skånes regi går med underskott. Flera av dem har gjort det under många år.

Förlusterna i den skånska välfärden är ett mycket större problem än de vinster i välfärden som regeringen vill stoppa. De privata vårdgivarna skapar genom hårt arbete och god effektivitet vissa år ett överskott. Dessa vårdgivare gör ett risktagande och man måste beakta det faktum att de privata entreprenörerna en del år kan gå med förlust. Överskott reinvesteras dessutom ofta och sammantaget är de så kallade vinsterna i välfärden ett väsentligt mycket mindre problem än de offentliga vårdcentraler som år efter år blöder, har stora underskott och som skapar en snedvriden konkurrens genom att de år efter år tillåts gå med underskott.

Kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är hög. Region Skåne har ett prognostiserat underskott i regionen på drygt 400 miljoner kronor jämfört med budget för 2016. Att ha en välfungerande och tillgänglig primärvård med god kvalitet som sköter sin ekonomi är grundläggande för att resten av vårdkedjan ska fungera. Vårdcentraler som sköts dåligt ekonomiskt och som inte ger skåningarna vård av god kvalitet, kan inte säljas för att ge en annan aktör möjlighet att förbättra verksamheten. Detta bör ses över.

Primärvårdens andel av sjukvårdsresurserna har minskat. 2015 och 2016 gick 17 procent respektive 16 procent av de totala resurserna till primärvården. I Allians för Skånes budget för 2017 har vi satsat på primärvården och satsningen omfattar, utöver uppräkningar, 125 miljoner kronor jämfört med i år. Det rödgröna minoritetsstyret satsar i sin budget endast 12,5 miljoner mer till primärvården efter uppräkningar, vilket innebär att andelen primärvård av totalen nu sjunker ytterligare. Detta går stick i stäv med den utflyttning från sjukhus till primärvård som Moderaterna drev i åtta år när vi hade förtroendet att styra regionen.

Vårdcentralernas underskott innebär att Region Skåne inte uppfyller kraven om konkurrensneutralitet, där välfungerande vårdcentraler i både Region Skånes och i privat regi drabbas av att det finns vårdcentraler som år efter år kan gå med förlust.

I veckan debatterades förluster i välfärden när budget för Region Skåne skulle fastslås. Det rödgröna styret gör inget åt de offentliga vårdcentralernas underskott men fokuserar desto mer på de privata entreprenörernas överskott. Rejäla sänkningar i ersättningarna i vårdvalen och primärvårdens uppdrag ökar men samtidigt görs ingen intäktsförstärkning till primärvården. Nu senast kortade det rödgröna minoritetsstyret uppsägningstiderna för vårdvalen, vilket sprider en osäkerhet bland de privata vårdgivarna.

Vi ser hur de offentliga vårdcentralerna blöder ekonomiskt och har kvalitetsproblem vad gör det rödgröna styret åt detta? Absolut ingenting. Anders Åkesson (MP) och Anna-Lena Hogerud (S), vad vill ni göra åt förlusterna i primärvården?

Ulrika Heindorff (M)
2:e vice ordförande
Caroline Hedenström (M)
ledamot
beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Region Skåne

 

Artikeln har publicerats i Kristianstadsbladet (29/10).