DEBATT. Nästa år har Region Skåne mer pengar att röra sig med än någonsin tidigare. Även med oförändrad skattesats ökar intäkterna när löner höjs och fler kommer i sysselsättning. Den ekonomiska tillväxten i rådande högkonjunktur ger välfärden nästan 1,6 miljarder kronor mer 2017 jämfört med 2016. I vår budget får den skånska hälso- och sjukvården 1,3 miljarder av dessa. Det är ett rejält tillskott.

Därför behövs ingen skattehöjning.

Det långsiktiga – och självklara – målet måste vara att Region Skånes skatteuttag ska vara lägre än riksgenomsnittet. Och den stående ambitionen är att skattehöjningar ska undvikas. Fokus måste i stället ligga på hur vård ges. Verksamhetens innehåll och utformning måste gång på gång prövas och omprövas för att bryta den skenande kostnadsutvecklingen. I Region Skåne ligger den på 6,6 procent, vilket är ett par procentenheter högre än i riket i genomsnitt.

Gilbert Tribo (L), Birgitta Södertun (KD), Birte Sandberg (C) och Carl Johan Sonesson (M).

Gilbert Tribo (L), Birgitta Södertun (KD), Birte Sandberg (C) och Carl Johan Sonesson (M).

Med Allians för Skånes budget för 2017 stärks skåningarnas ekonomi med 800 miljoner kronor, satt i relation till Socialdemokraternas och Miljöpartiets ena budgetförslag, det som de kallar för A och i vilket de vill höja skatten med 30 öre. Fast i sitt andra budgetförslag, kallat för B, anser S och MP att det går bra också utan ett tillskott på 800 miljoner kronor. Det är en något udda metod att föreslå både skattehöjning och inte skattehöjning och förklara sig nöjd oavsett vad det blir. Det är som att de föreslår en skattehöjning bara därför att de vill, inte för att de måste.

Alliansens budgetförslag bygger tvärtom på en fast övertygelse. Mer vård måste flyttas från sjukhusen och ut till vårdcentralerna. Vi vill se mer dagkirurgi och mindre slutenvård. Därför prioriterar vi primärvård, fyra nya vårdval, kortare vårdköer med bättre tillgänglighet, cancervård och e-hälsa. Framför allt inom cancervården är tillgängligheten för dålig, den får därför en extra förstärkning.

Vården ska komma närmare skåningarna. Finnas där den behövs. När den behövs.

I linje med detta lägger vi mer pengar på primärvård i vårt budgetalternativ än vad S och MP gör i något av sina.

Effektiv vård handlar såväl om att minska tidskrävande och dåligt fungerande administration som att se till att rätt vårdinsatser görs på rätt ställe. Vi vill därför också göra en rejäl genomlysning av vårdadministrationen.

Det är också hög tid att Region Skåne på allvar tar den digitala tekniken till hjälp för att öka kvaliteten och tillgängligheten för alla grupper av patienter. Med modern teknik får skåningarna – på samma sätt som när det gäller vårt förslag att införa fler vårdval – möjlighet att bestämma mer själva om när och var. Det ökar friheten, och stärker möjligheterna. Därför väljer vi att lägga 240 miljoner kronor på e-hälsa. Vi är övertygade om att det kommer att löna sig i längden.

Framtidens Region Skåne bygger på en tydlig utvecklingsstrategi med fokus på regionens kärnuppgifter, men också på ett nära samarbete i Öresundsregionen – inte minst en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör – och välfärdsbyggande kollektivtrafik.

Med oförändrad skattesats och ett annat fokus för att möta den galopperande kostnadsutvecklingen klarar vi välfärdsuppdraget – och ökar nyttan.

Carl Johan Sonesson (M)
Gilbert Tribo (L)
Birte Sandberg (C)
Birgitta Södertun (KD)
Allians för Skåne