VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter september 2016 är nu klar. Det samlade resultatet har förbättrats något, men långtifrån tillräckligt mycket. Prognosen för helårsresultatet (-55 mkr) visar att det saknas 407 miljoner kronor för att det budgeterade resultatet ska nås. Med andra ord krävs det konkreta åtgärder. Snabbt.

Och det räcker inte med att bara låta omvärldseffekterna styra tillvaron.

Resultatförbättringen efter september beror i stort på högre finansiella intäkter. En ny skatteintäktsprognos visar att Region Skåne får 60 miljoner kronor mer än vad bedömningen var för en månad sedan. Intäkterna från den centrala finansieringen är för helåret hela 354 miljoner kronor högre än förväntat.

Nettokostnadsutvecklingen ligger samtidigt kvar på höga 6,6 procent. Den borde ligga kring 4-5 procent, precis som i riket i genomsnitt.

Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att öka, och är högre varje månad 2016 jämfört med 2015. Efter årets första nio månader ligger hyrkostnaden för personal på 306 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 247,8 miljoner kronor efter september 2015 och 152,3 miljoner kronor efter september 2014. Sammanlagt är det alltså mer än en fördubbling, trots att ambitionen hela tiden har varit att minska utgifterna till bemanningsbolag.

Antalet medarbetare är den siste september uppe i 34 452, eller 944 fler än vid samma tidpunkt 2015 (33 508) och 2 255 fler än 2014 (32 197). Men de blir bara sjukare: 13,9 dagar per medarbetare (2016), jämfört med 13,3 (2015) och 12,2 (2014), för perioden januari till augusti respektive år.

Vårdproduktionen och tillgängligheten minskar ändå, och fortsätter att försämras i förhållande till såväl uppsatta mål som föregående år.

Jonas Duveborn