DEBATT. Uppföljningen i Region Skåne efter åtta månaders verksamhet under 2016 visar alltjämt på en oroväckande utveckling. Både ekonomiskt och vårdproduktionsmässigt.

Liksom tidigare kan man möjligen glädja sig åt att intäkterna för skatter och bidrag för helåret 2016 ökar. Skatteintäkterna har ökat med nästan 1,3 miljarder kronor, eller 5,6 procent. Och på kontot central finansiering syns nu en prognos för 2016 på +294 miljoner kronor. Utan dessa hade den dåliga kostnadsuppföljningen och den galopperande kostnadsutvecklingen i övrigt gjort att Region Skånes finansiella situation skulle ha varit ännu värre.

Carl Johan Sonesson, Birte Sandberg, Gilbert Tribo och Birgitta Södertun.

Carl Johan Sonesson, Birte Sandberg, Gilbert Tribo och Birgitta Södertun.

Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i ett reviderat beslutsförslag slår fast att budgeten ska hållas och att det till och med ska övervägas sådana åtgärder som anställningsstopp visar att de har vaknat. Det är välkommet, även om det är sent.

Nettokostnadsutvecklingen i Region Skåne ligger på nästintill ofattbara 6,7 procent, vilket är ett par procentenheter över riksgenomsnittet. 6,7 procents nettokostnadsutveckling motsvarar 1,4 miljarder kronor.

Totalt pekar siffrorna mot ett resultat för i år som är 512 miljoner kronor sämre än budget. För sjukvården uppgår den prognosticerade budgetavvikelsen för helåret 2016 till minus 860 miljoner kronor. Att budgeten ska hållas brukar framhållas som en självklarhet. Det verkar inte gälla i Region Skånes hälso- och sjukvård.

Det uppsatta resultatmålet nås inte. Orsaken är att Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att underfinansiera sin budget. De åtgärder de har valt att genomföra står inte i överensstämmelse med den finansiering som finns. Det framstår därför som om de aldrig ens har tänkt försöka nå sina finansiella mål.

Av delårsbokslutet framgår vidare att den kraftiga personalökningen fortsätter, samtidigt som kostnaderna för hyrpersonal ökar och personalen mår allt sämre.

Region Skåne hade den siste augusti i år 34 562 medarbetare, vilket är 1 182 fler än i augusti 2015. 2014 hade Region Skåne vid motsvarande tid 32 569 medarbetare. På två år har således 1 993 fler anställts i Region Skåne. Socialdemokraterna har därmed redan nått sitt mål om att anställa 2 000 fler under mandatperioden, vilket regionstyrelsens nuvarande ordförande Henrik Fritzon (S) lovade i valrörelsen 2014. Med 2 000 fler anställda skulle vårdkrisen vara över, sa han då.

Samtidigt har inköpen från bemanningsbolagen skjutit i höjden. För de första åtta månaderna av föregående två år har denna kostnad ökat från 132,4 miljoner kronor (2014) till 218,8 miljoner kronor (2015), för att i år landa på 268,2 miljoner kronor. Region Skåne lägger med andra ord mer än dubbelt så mycket på hyrpersonal nu som för två år sedan (135,8 miljoner kronor), trots att målet redan förra året var att minska denna kostnad.

Och personalens sjukskrivningar har ökat. 2014 var antalet sjukdagar i Region Skåne efter årets första åtta månader 10,79 per medarbetare. 2015 hade de ökat till 11,78. Nu är de 12,30 dagar per medarbetare.

Till detta måste läggas att vårdköerna växer. Tillgängligheten i vården har blivit sämre.

Ett exempel är att allt färre patienter får utlovad operation/åtgärd inom vårdgarantins 90 dagar. I augusti 2016 var det bara 61 procent av patienterna i Region Skåne som fick det. Förra året var siffran 63 procent vid motsvarande tidpunkt och 2014 var det 72 procent.

Vården i Region Skåne har aldrig haft mer resurser än nu, ändå blir inte vården märkbart bättre. Vi har aktivt föreslagit en rad åtgärder för att ekonomin ska förbättras – i ändringsyrkanden, initiativ och motioner – samtidigt pumpar Socialdemokraterna och Miljöpartiet in det ena kostnadshöjande förslaget efter det andra. Det är ohållbart.

Carl Johan Sonesson (M)
Gilbert Tribo (L)
Birte Sandberg (C)
Birgitta Södertun (KD)
Allians för Skåne