En redovisning som nu lagts fram i hälso- och sjukvårdsnämnden visar att en majoritet av vårdcentralerna i Region Skånes regi går med underskott. Förlusterna som vi ser i välfärden är ett mycket större problem än de vinster som regeringen vill stoppa. Vinster som en del privata vårdgivare skapar för att de har god effektivitet. Men även många privat drivna vårdcentraler vittnar om att de har svårt att få ekonomin att gå ihop. Hänsyn till detta måste tas i ackrediteringsvillkoren för nästa år.

Ulrika Heindorff.

Ulrika Heindorff.

– Kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är hög. Vi har ett stort prognostiserat underskott i regionen för 2016. Att ha en välfungerande och tillgänglig primärvård med god kvalitet som sköter sin ekonomi är grundläggande för att resten av vårdkedjan ska fungera, säger Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

– Vårdcentraler som sköts dåligt ekonomiskt och inte ger skåningarna vård av god kvalitet, kan inte säljas för att ge en annan aktör möjlighet att förbättra verksamheten. Även detta måste förändras, säger Stefan Lamme (M), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUS.

Primärvårdens andel av sjukvårdsresurserna har minskat. 2015 och 2016 gick 17 procent respektive 16 procent av de totala resurserna till primärvården. Detta är en helomvändning från den utflyttning från sjukhus till primärvård som Moderaterna drev i åtta år när vi hade förtroendet att styra i regionen.

Stefan Lamme (M).

Stefan Lamme (M).

– Det vi ser i dag är relativt sett minskade resurser till primärvården. Dessutom belönas inte de vårdcentraler som faktiskt sköter sig, utan pengar går till de vårdcentraler som inte sköter sitt uppdrag för att täcka deras ekonomiska underskott, säger Stefan Lamme (M).

– Vårdcentralernas underskott innebär att Region Skåne inte uppfyller kraven om konkurrensneutralitet, och välfungerande vårdcentraler i både Region Skånes och privat regi drabbas av att det finns vårdcentraler som år efter år kan gå med förlust, säger Ulrika Heindorff (M).

2014 gick hälsovalsverksamheten inom SUS 23 miljoner kronor bättre än budget. 2015 var budgetavvikelsen -61,6 miljoner kronor. Även i år går många av vårdcentralerna med förlust. En del åtgärder vidtas, men mer behöver göras. I flera fall behövs större förändringar än vad som är planerade.

I onsdags fick Allians för Skåne genom ett yrkande i sjukvårdsnämnd SUS att förvaltningschefen ska undersöka om och hur samarbete mellan vårdcentraler, egna såväl som privat drivna, kan ske där det skulle gagna verksamhetens kvalitet och ekonomi. Syftet är att försöka komma runt de problem som uppstår när en dåligt fungerande vårdcentral i praktiken hindrar nya vårdcentraler från att öppna, exempelvis i Staffanstorp.

Johan Folin