VÄRNA SKÅNE. Den 22 september sammanträdde Kulturnämnden för första gången, sen i juni. Nu skulle alliansen äntligen få svar på sitt initiativärendet kring medborgardialog. I det yrkades att kulturnämnden skall genomföra medborgardialogsaktiviteter under 2016, med fokus på att nå medborgare som aktivt sökt sig till aktiviteter eller evenemang som kulturnämnden i Region Skåne varit med och finansierat.

Ronny Johannessen (M)

Ronny Johannessen (M)

I det av regionfullmäktige antagna reglementet för kulturnämnden står det under rubriken ”Medborgarkontakter” följande:

”Nämnden ska arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialog. Regionstyrelsens demokratiberedning arbetat på ett övergripande plan med dessa frågor, och ska vara nämnderna behjälpliga”.

Eftersom kulturnämnden inte deltagit i någon medborgardialogsaktivitet, så ansåg alliansen att det var hög tid för detta och lämnade således in ett initiativärende i april och nu var det dags för nämnden att avge sitt svar.

– Alliansen i kulturnämnden vänder sig mycket starkt emot den argumentation som anförs i yttrandet kring vårt initiativ, säger Ronny Johannessen (M), andre vice ordförande i kulturnämnden.

Den 16 juni 2015 svarade regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) på en interpellation ställd av Ulf Bingsgård (M), andre vice ordförande i Demokratiberedningen. I det skriftliga svaret står bland annat att läsa

”Huvudansvaret för medborgardialog och finansiering ligger numera på nämnderna och beredningarna. Anledningen till denna förändring är att de förtroendevalda i nämnder och beredningar är de som har störst möjlighet att bedriva en givande dialog med medborgarna kring respektive fråga. Nämnderna har att använda den tilldelade budgeten för medborgardialogen. Men vi får naturligtvis noga följa hur uppdraget sköts och vilka de verkliga kostnaderna för uppdraget blir. Demokratiberedningen har, precis som interpellanten skriver, en samordnande roll gentemot nämndernas arbete med medborgardialog. Demokratiberedningen har tagit sig an det uppdraget föredömligt genom att träffa alla nämnder och beredningar för att diskutera medborgardialog.”

På frågan huruvida detta arbetssätt är förankrat i nämnderna svarar regionstyrelsens ordförande:
”Den nya ansvarsfördelningen är förankrad i nämnderna. Samtidigt är det en nyordning som inte helt har satt sig än. Nämnderna måste därför ges chans att utveckla hur de ska sköta detta uppdrag.”

Det har nu gått över 1 år sen detta svar gavs, och Kulturnämnden har fortfarande inte haft någon form av organiserad medborgardialog, vilket de har i uppdrag att genomföra. Majoriteten i nämnden hänvisade på nämndssammanträdet till att de inte har ekonomiska resurser till detta. Även detta påstående anser alliansens företrädare vara djupt felaktigt. Medborgardialog skall göras inom ramen för de ekonomiska resurser som nämnden är tilldelad. Även på denna punkt har regionstyrelsens ordförande varit mycket tydlig. Det finns inga särskilda öronmärkta pengar, utan det skall rymmas inom de anslagna medlen till nämnden. Det är inte samma sak som att det inte finns ekonomiska resurser.

Ordförande Maria Ward (S) menar också att det som föreslagits är en ”brukardialog” och inte en ”medborgardialog”. Ordvalet mellan brukare och medborgare kan säkerligen diskuteras, men faktum är att de förtroendevalda idag inte har någon större dialog med någon av dem, såsom de borde.

I svaret hänvisas också till att det förs dialog med brukarna genom att förvaltningen på olika sätt kommer i kontakt med brukare och olika kulturella verksamheter. Med detta resonemang, så blir det än mer uppenbart att S, MP, V och SD totalt missat innebörden av medborgardialog. Det innebär att det är de förtroendevalda som skall ut och träffa folk, medborgare såväl som brukare.

Det är verkligen hög tid att kulturnämnden kommer igång. Allianspartiernas tanke är inledningsvis att träffa medborgare som går på aktiviteter eller evenemang som kulturnämnden beslutat om att bistå med medel. De har fått i uppdrag att genomföra medborgardialogen och alliansen anser att det är djupt olyckligt att S, MP, V och SD inte verkar vara särskilt intresserade av vad medborgarna tycker. Det innebär att de medvetet bryter mot reglementet, vilket rimligen revisonen kommer att ha synpunkter på. Förhoppningen är dock att kulturnämndens ordförande tar till sig kritiken, och trots dagens besked kommer se till att vi ser till att organisera någon form av medborgardialog i samverkan med demokratiberedningen. Alliansen valde att reservera sig mot beslutet att besvara initiativet.

Camilla Westdahl