VÅRDA SKÅNE. Den som vägrar att erkänna problem har heller inga skäl att söka efter lösningar. Ungefär så kan förra mötet med sjukvårdnämnd Kryh sammanfattas.

På bordet fanns en rapport om ekonomin. Beställare av rapporten var hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), den nämnd inom sjukvårdstyrningen som är överordnad sjukvårdsnämnd Kryh. HSN önskade besked om vad som görs, och inte görs, med anledning av det svåra ekonomiska läget – i Kryhs fall över 200 miljoner kronor i underskott.

Det HSN nu får är någoting helt annat.

Under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser”  slås det fast att inget har hänt med ekonomin sedan förra återrapporten. Ett direkt osant påstående. Faktum är att effekten av Kryhs ekonomiska handlingsplaner har försämrats med 20 miljoner kronor sedan förra återrapporten, vilket också framgår om man tittar noga i tabellverken. När alliansen påtalade felaktigheten och föreslog en ny, sanningsenlig, text var det inget som intresserade styret. Man höll fast vid det missvisande förslaget.

På så vis har Kryhs rödgröna ledning slagit fast att en försämring på 20 miljoner kronor är detsamma som att inget har hänt. Möjligen Orwell hade låtit sig imponeras.

Mattias Svensson