DEBATT. Vi ser en ökning av den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i hela landet. Då är det av största vikt att Region Skåne kan erbjuda tryggt och tillgängligt stöd för denna grupp. En väg in och Första linjen som vi var med och initierade när vi var med och styrde i Femklövern fungerar idag men behöver förstärkas.

En väg in är viktig för att barn och ungdomar samt deras anhöriga snabbt och enkelt ska kunna få kontakt för råd, stöd och kontakt kring psykisk ohälsa. Dessutom kan de där få hjälp vidare till rätt instans för att få hjälp om de är i behov av det. Första linjen fyller i sin tur funktionen som en ”primärvårdsnivå” för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och kan erbjuda hjälp till de som är i behov av specialiserad vård. De erbjuder en första bedömning öga mot öga med patienten för att kunna lägga insatserna på rätt vårdnivå.  Detta saknades tidigare men finns nu på plats på många håll i Skåne.

I våras presenterades en genomlysning av barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Där kan man tydligt se att dessa två satsningar fyller ett oerhört viktigt behov. Det har också skapats en viktig mellannivå i form av första linjen. Något som har sänkt tröskeln för patienterna att få hjälp men också kraftigt ökat tillgängligheten.

Det finns däremot saker att förbättra och utveckla. Något som tydligt ligger i linje med Centerpartiets vision om en närodlad vård i hela Skåne. En väg in har idag bristande tillgänglighet där patienter har svårt att komma fram eller får vänta länge på att få tala med personalen som bemannar. Vi vill se ökade öppettider som gör det möjligt för patienterna att kunna komma i kontakt för hjälp även andra tider än på vardagar mellan 08-16.30. Behoven finns även andra tider och då måste hjälp och stöd kunna erbjudas.

Från Centerpartiet ser vi också att Första linjen behöver stärkas upp så att den kan ta ett större ansvar på den så kallade mellannivån. i utredningen konstateras det att de uteslutande arbetar med ”akutförloppen”. För att kunna erbjuda bättre vård och stöd är det viktigt att första linjen får möjlighet att också kunna arbeta med den långsiktiga uppföljningen av de patienter som inte är i behov av specialistpsykiatri, precis på samma sätt som vårdcentralerna har det ansvaret när det kommer till fysiska problem.

Detta är två viktiga steg för att kunna erbjuda de skånska barn och ungdomarna ett ännu bättre och tillgängligare stöd när den psykiska ohälsan blir än större.

Annette Linander (C)
Andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sund

Liss Böcker Sellgren (C)
Ersättare i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård (PPT)