DEBATT. Region Skånes ekonomi dras med stora underskott, inte minst inom hälso- och sjukvården. Samtidigt ser vi ett privat näringsliv i Skåne som går som tåget inom digitalisering och innovation. Vi moderater anser att det är dags att Region Skåne hoppar på det tåget. Med digitaliseringens hjälp kan vi drastiskt sänka kostnaderna inom organisationen, samtidigt som vi ökar effektiviteten. En oberoende rapport som konsultföretaget McKinsey nyligen presenterade visar att den svenska vården kan spara upp emot 180 miljarder kronor per år med hjälp av digitalisering.

Det är främst genom en minskning av onödiga besök och felaktig medicinering dessa pengar sparas. Det innebär att vi kan erbjuda kortare köer och vårdtider samtidigt som vi minskar felbehandlingarna. Därför anser Moderaterna, inte minst med tanke på att vi lever allt längre och behöver mer vård ju äldre vi blir, att innovation och nya effektiva arbetssätt spelar en avgörande roll för Region Skånes möjligheter att erbjuda bra vård framöver.

Inte digitaliserat. Foto: DRs Kulturarvsprojekt, av palnatoke, (CC BY-SA 2.0).

Inte digitaliserat. Foto: DRs Kulturarvsprojekt, av palnatoke, (CC BY-SA 2.0).

McKinsey menar att det inte behövs ett centralt journalsystem i den svenska vården, men det är viktigt att de system som används har full möjlighet att effektivt kommunicera med varandra. Även inom denna fråga vill vi moderater fortsätta att driva på utvecklingen. Vi blev mycket besvikna över att se att det tog tvärstopp när det rödgröna styret tog över. Ett exempel är samarbetet för en gemensam IT-arkitektur och journalsystem med Stockholms läns landsting och Västra Götaland. Detta samarbete beslutade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna i juni att Region Skåne skulle lämna. Styrets politik går därmed tvärs emot den samlade expertisen. Vi moderater anser att vi behöver erbjuda våra anställda välfungerande system som lätt kan kommunicera mellan primär- och slutenvård. Då får vi möjlighet att erbjuda våra vårdtagare Sveriges bästa vård.

Vi tror att det krävs ett bättre politiskt ledarskap för att Region Skåne ska kunna ta de steg som krävs i denna utveckling. Vi moderater är redo. Det viktigaste är att erbjuda våra invånare en högre kvalitet i vården, i kollektivtrafiken och i samtliga övriga områden där de möter och interagerar med Region Skåne. Digitaliseringen ersätter inte människokontakten, utan snarare främjar den. Det handlar om att få möjlighet att se alla individer och möta deras behov på rätt vis, och erbjuda en tjänst som passar varje enskild person.

Med anledning av detta föreslår vi nu för regionfullmäktige att arbetet med digitalisering får högre prioritet genom att ge ett politiskt organ, befintligt eller nytt, ett tydligt mandat att arbeta och driva på dessa frågor. Moderaterna vill se en tydligare arbetsfördelning, men också kortare beslutsvägar då vi anser att det är en avgörande framgångsfaktor. Förhoppningen är att de politiker som får ansvar för frågorna har och visar stor kunnighet och intresse för området kombinerat med en vilja att fatta snabba beslut. Det är dags att öka tempot, annars riskerar vi att stå kvar på perrongen och se tåget försvinna i fjärran.

Simon Röstin (M)
Ledamot i regionfullmäktige

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd

(Publicerad i Ystads Allehanda 31/8 2016)