DEBATT. Det är med stor besvikelse vi såg styrets förslag om att inte utrusta CSK med en operationsrobot. Något som hade varit en viktig och tydlig investering för framtiden på CSK och Nordöstra Skåne. Från oss i Centerpartiet har vi länge varit tydliga i att vi anser att CSK ska få en operationsrobot. För det finns det flera olika orsaker.

Den första är så klart för att säkra tillgången på god och jämlik vård för befolkningen i nordöstra Skåne. Idag har Region Skåne sina operationsrobotar i framför allt Malmö och Lund och sedan några månader tillbaka har också Helsingborg en robot. Vår uppfattning är att patienterna ska ha tillgång till en närodlad vård i hela regionen. Därför är det viktigt att få en operationsrobot även till Kristianstad.

En annan tydlig fördel är att vi genom investeringen kan säkra och utveckla redan befintlig högkvalitativ verksamhet. Det är tre discipliner som kan använda sig av en robot vid CSK, dessa är kirurgi, gynekologi och urologi. Alltså är det inte enbart för prostatacancer den kan användas till som styret lyfter fram. Om vi investerar i en robot och se till att alla dessa discipliner kan och får möjligheten att använda sig av den skapar vi möjligheter att utveckla den verksamhet vi har idag.

Något som också i sin tur leder till att vi kan skapa en tydlig rekryteringsbas för framtiden. Idag är det många urologer och kirurger som vill att det finns operationsrobotar för att de ska söka sig till sjukhusen och se sjukhuset som en attraktiv arbetsgivare. Framtiden ligger i mångt och mycket hos en operationsrobot om man vill kunna rekrytera personal och kunna utveckla CSK och behålla kompetensen som finns där idag. Dessutom får man en större kontinuitet om man kan minska behovet av hyrpersonal.

Den sista tydliga fördelen vi ser är att med en operationsrobot till CSK också kan möta det ökande behovet som finns i regionen för denna typ av ingrepp, experter räknar att det idag finns tydliga underlag för en investering. Behovet kommer inte heller att bli mindre framöver.

Därför kommer vi från Centerpartiet att fortsätta kampen för att få till en investering av en operationsrobot till CSK. Därför är vi glada att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att utreda frågan vidare för att ytterligare belysa vilka positiva fördelar en robot skulle innebära för CSK, så som att använda roboten för mer än bara urologi och få in sjukhuset i Kristianstads egen utredning i beslutsunderlaget. En investering för patienterna i nordöstra Skåne.

 

Lars-Göran Wiberg (C), Hässleholm
Ledamot i regionfullmäktige, hälso- och sjukvårdsnämnden och sjukvårdsnämnd Kryh

Birte Sandberg (C), Tomelilla
Gruppledare och ledamot regionfullmäktige och regionstyrelsen

Ingrid Karlsson (C), Kristianstad
Ersättare i regionfullmäktige