VÄRNA SKÅNE. Skatteunderlaget stärks inte så mycket som förhoppningen var före sommaren. Det är slutsatsen i SKL:s senaste skatteunderlagsrapport.

Bedömningen grundar sig bland annat på Migrationsverkets prognos om att antalet asylsökande inte blir 100 000 utan 34 500. På samma sätt har prognosen för ensamkommande asylsökande barn justerats ned från 18 000 till 3 500. Detta medför en svagare offentlig konsumtion med därpå följande minskad efterfrågan. Därför har BNP-tillväxten för 2017 justerats ned från 2,9 till 2,5 procent.

Samtidigt ser sysselsättningssiffrorna bättre ut än tidigare. Antalet arbetade timmar förväntas i år öka med 2,2 procent.

Sammantaget ger detta vid handen att skatteunderlaget, precis som i aprilprognosen, bedöms växa ”väsentligt mer än genomsnittligt” både i år och nästa år.  2018 förväntas skatteunderlaget öka med mer normala nivåer.

I ett tendentiöst pressmeddelande skriver SKL dock att skatteintäkterna för nästa år blir mer än sex miljarder kronor lägre, vilket motsvarar en hel procentenhet, än vad prognosen i april visade.

– Detta blir ytterligare än tuff utmaning för kommuner och landsting som redan har ett pressat ekonomiskt läge, säger Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, i pressmeddelandet.

En gång till: Skatteintäktsökningen är fortsatt högre än normalt. Det är inte vikande skatteintäkter utan en galopperande kostnadsutveckling som är problemet.

Jonas Duveborn