sofia nilsson

KRÖNIKA. Regeringen tillsatte 2015 Kommissionen för jämlik hälsa, som i maj 2017 ska lämna förslag till regeringen om hur jämlik hälsa kan uppnås med förslag som berör staten, kommuner, regioner och andra aktörer. I våras bjöd kommissionen tillsammans med Malmö stad in till en konferens med avsikt att diskutera frågan.

Att tillsätta en kommission som tittar på hur jämlik hälsa kan uppnås är lovvärt, men det regeringen helt bortser från är att det finns stora regionala och kommunala skillnader.

Förutom socioekonomiska skillnader ska man i kommissionen beakta faktorer som funktionsnedsättning, personer med utländsk bakgrund, HBTQ-personer, samiska folket och andra nationella minoriteter.

Men inte med ett enda ord nämner man de geografiska hälsoklyftor som finns ute i landet. Det är inte tillräckligt att titta på skillnaderna längs med tunnelbanelinjerna i Stockholm eller längs med Citytunnelns sträckning i Malmö, förutsättningarna för landets alla små kommuner ser helt annorlunda ut.

Men det verkar inte vara intressant för den här landsbygdsfientliga regeringen, trots att man vet att det finns stora skillnader både mellan olika regioner och inom en region så väljer man att helt bortse från det.

I Skåne har vi 33 kommuner. Här skiljer sig förutsättningarna rejält. Från Malmö i söder och upp till Östra Göinge i nordost. Att tro att man kan applicera samma lösning i samtliga kommuner för att sluta hälsoklyftorna och arbeta med jämlik hälsa är väldigt främmande för mig som sjuksköterska och centerpartist. Jag ser att det finns skillnader i landet och det är just dessa skillnader som behöver lyftas fram. Jag tror inte att kommissionen kan lägga fram svaren på hur dessa skillnader i landet kan lösas. Men genom att lyfta diskussionen och belysa olikheterna så kommer vi att få nya svar och idéer på hur vi lokalt kan arbeta med frågan och på sikt kan sluta hälsoklyftorna.

Jämlik hälsa handlar inte om att alla ska ha lika mycket resurser eller samma typ av insatser. Jämlik hälsa handlar om att vi vill att resultatet i slutändan ska vara just, jämlikt och likvärdigt oavsett om du bor i Östra Göinge eller Malmö.

Resurserna och de hälsofrämjande insatserna måste därför anpassas och utformas efter de hälsoproblem som finns i just det geografiska området. Inte efter en standardiserad mall som har tagits fram för den problematik som återfinns i storstäderna.

Ett hälsoarbete som bygger på kunskap och forskning och som utgår från den lokala problematiken, som involverar föreningsliv, ideell sektor, kommun och region är det som kommer att föra hälsoarbetet framåt i hela landet.

Just därför måste vi börja prata om, och ta fram ett underlag, som bygger på de geografiska hälsoskillnaderna som finns i landet och sedan föra en dialog mellan kommun, region och stat kring vilka insatser som behövs i just den kommunen.

Sofia Nilsson (C)
Östra Göinge