Stefan Lamme (M).

Detta är den sista av tre artiklar där Stefan Lamme beskriver några av utmaningarna för skånsk (och till största delen även övriga Sveriges) hälso- och sjukvård, och några förslag på hur hälso- och sjukvården borde utvecklas framöver. Läs även de två första delarna: Vårda kroniker och äldre i hemmet, och Vi behöver aktivt och hälsosamt åldrande.

SKL konstaterar i den nyligen publicerade skriften Hälso- och sjukvården år 2035 följande:

”Vården behöver anpassas till ett sjukdomspanorama där kroniska sjukdomar dominerar samtidigt som en ohållbar kostnadsutveckling måste brytas. […] Ny teknik i form av digitalisering kommer att vara det viktigaste verktyget för effektivisering av vården. […] Om arbetet inom vården fortsätter som idag kommer vare sig finansieringen, vårdplatserna, personalen eller andra resurser att vara tillräckliga.”

Region Skåne har arbetat med e-hälsa inom såväl hjärtsvikt som KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom med astmaliknande symtom) och jag och mina allianskollegor har fokuserat på att få nya behandlingsmöjligheter på plats för dessa två stora kronikergrupper.

Datorer kan vara bra för din hälsa. Foto: The U.S. Food and Drug Administration [Public domain], via Wikimedia Commons

Datorer kan vara bra för din hälsa. Foto: The U.S. Food and Drug Administration [Public domain], via Wikimedia Commons

I slutet av juni beslutade sjukvårdsnämnd Sus efter vårt förslag att sätta igång ett projekt med utvidgning av distansmonitorering och -övervakning av pacemakerpatienter för att förbättra deras livskvalitet, tidigare upptäcka försämringar av hjärtfunktionen, och minska behovet av återbesök.

Det är viktigt att påpeka att detta även kräver ett förändrat arbetssätt och där tekniska hjälpmedel och interaktiv patientutbildning är en bidragande komponent. På sikt kan detta minska inläggningar med uppåt en tredjedel för bägge diagnosgrupperna. På sikt borde hälften av patienterna inom invärtesmedicin över 85 år kunna skötas utanför sjukhuset och 25 procent inom opererande specialiteter.

Det finns även smartphone-appar som med eller utan tillhörande utrustning utför komplexa medicinska uppgifter, som blodsockermätning och råd för diabetiker och EKG-mätning och läkarrapportering för personer med förmaksflimmer. Nyligen opererade personal på Sus en av världens första glukossensorer för långtidsbruk insatt under huden på en patient. Det väntas förbättra vardagen för många patienter med typ 1-diabetes.

Ekg-mätaren och -appen Kardia är tillgänglig i andra länder, men inte i Sverige.

Ekg-mätaren och -appen Kardia är tillgänglig i andra länder, men inte i Sverige.

Tyvärr är väldigt få av dessa appar och verktyg godkända i Sverige trots att de är godkända i flera andra länder. Till exempel är EKG-mätaren Kardia godkänd i USA, Kanada, Australien, Tyskland, Irland, Indien, Nederländerna, Nya Zeeland, Spanien, Hong Kong och Storbritannien. Men inte i Sverige.

I höst kommer patienter som behandlas för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, vid Universitetsjukhuset i Linköping, få pröva att själva mäta sina värden via en smartphone i stället för att åka på återkommande sjukhusbesök. Det innebär att patienten själv tar avföringsprover i hemmet och får provet direkt analyserat via en app. Sedan förs provsvaren över till sjukhuset och en läkare kan följa behandlingen och justera medicinering vid behov.

Vi behöver ta stora steg för att förbättra vården för människor med kronisk sjukdom. Ingen med kronisk sjukdom ska behöva söka vård via akuten för sin kroniska sjukdom – vården ska vara så bra att det inte behövs. Detta skulle i ett slag ta bort överbeläggningar och behov av hyrpersonal och samtidigt kraftigt minska på övertidsuttag.

Detta kräver dels att vi på allvar börjar med e-hälsa och dels en kraftfull satsning på att inte bara leva upp till det kommande Hälso- och sjukvårdsavtalet med Skånes kommuner utan också kraftigt överträffa detta och genomföra detta i högt tempo.

Stefan Lamme (M)
Andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus
Andre vice ordförande i beredningen för framtidens sjukvård
Andre vice ordförande i södra regionvårdsnämnden
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
Ersättare i förenklingskommissionen
Ledamot i regionfullmäktige