Stefan Lamme (M).

Detta är den första av tre artiklar där Stefan Lamme beskriver några av utmaningarna för skånsk (och till största delen även övriga Sveriges) hälso- och sjukvård, och några förslag på hur hälso- och sjukvården borde utvecklas framöver.

I går fick jag ett telefonsamtal från en dotter. Hennes 85-åriga mamma hade fått smärtor i rygg och buk och de sökte akut. Efter elva timmar fick de träffa en läkare och efter 23 timmar blev hon inlagd. Efter anhörigas påpekande fick hon ett dropp sedan hon varit utan mat och dryck i många timmar.

Mitt svar på detta är att det är förfärligt, men inget som vi inte känner till, och att jag arbetar mycket med att få det bättre. Vi klarar inte i Skåne att färdigbehandla våra patienter på akuten inom i genomsnitt fyra timmar och vi vet att gamla ofta inte kan prioriteras framför det som är mest akut. Detta innebär att i genomsnitt tar ett akutbesök för gamla en bit över sex timmar i genomsnitt men i många fall mycket längre.

hand sjukhus säng gammal äldreGamla som unga med kronisk sjukdom ska inte behöva söka sjukvård akut på grund av sin kroniska sjukdom. Vi ska sköta dem så väl att det inte behövs. Akuten är anpassad till svåra akuta tillstånd och inte till människor med flera kroniska tillstånd som försämras – de skulle kunna, och är värdiga att, behandlas bättre än vad akuten kan erbjuda just dem.

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet som arbetats fram av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gemensamt träder i kraft den 1 september. Avtalets innebörd är att regionen ska ge ett bättre läkarstöd till kommunerna och hjälpa till med kommunernas internutbildning medan kommunerna ska medverka till att fler patienter ska kunna få sin vård hemma. Detta kallas internationellt för integrerad vård. Detta är ett utvecklingsavtal och det kommer att ta några år innan allt är klart och fungerar rakt igenom som det är tänkt.

Till exempel: Mår inte en gammal människa med lunginflammation bättre av att kunna få tre infusioner med antibiotika per dag i hemmet i stället för att ligga på sjukhus? Detta gäller inte minst när minnet börjar svikta och ett byte av miljö tillsammans med feber hotar att utlösa förvirringstillstånd.

gammal korridor äldre manVi räknar med att i Skåne finns cirka 25 000 patienter som är de allra sjukaste eller som har stor sannolikhet för upprepade försämringar och de ska erbjudas att få vård på detta nya sätt. En hörnsten är att vi utformar gemensamma vårdplaner mellan patient, kommun, primärvård och sjukhus där det klart står hur man ska agera i olika situationer.

Det är en utmaning att klara av det nya sjukvårdsavtalet och vi räknar med att det behövs cirka 95 heltidsläkare från i huvudsak primärvården, men också sjukhusläkare måste delta. När vi åter får en moderat politisk ledning i Region Skåne kommer vi att utveckla denna typ av vård ytterligare för att göra vården ännu tryggare. Inte minst kommer vi att behöva utveckla tekniska lösningar så att patient och sjukvård lätt kan få kontakt med varandra och utforma system så att vi på avstånd kan få reda på hur patienten mår.

Slutligen får vi aldrig glömma det självklara att en människa som mår bra (oavsett hur många kroniska sjukdomar man har) kräver mindre vård och omsorg av såväl kommun som av Region Skåne.

Stefan Lamme (M)
Andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus
Andre vice ordförande i beredningen för framtidens sjukvård
Andre vice ordförande i södra regionvårdsnämnden
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
Ersättare i förenklingskommissionen
Ledamot i regionfullmäktige