DEBATT. Den 21 juni höll sjukvårdsnämnd Kryh (Kristianstad, Ystad, Hässleholm) ett extrainkallat krismöte om vårdens ekonomi i östra Skåne. Mötet blev ett kvitto på den politiska passivitet och ekonomiska ansvarslöshet som präglar det rödgröna styret i nämnden. Trots stigande underskott, som nu uppgår till 204 miljoner enligt senaste årsprognosen, var de rödgröna ovilliga att ta några som helst beslut för att förbättra situationen. Ett fullständigt resultatlöst möte, således.

Passiviteten är inte ny. Gång på gång sedan februari 2015 har våra förslag avvisats. Totalt har vi haft fjorton möten, men till vilken nytta? I väntan på ett rödgrönt uppvaknande har de ekonomiska problemen bara fördjupats, starkt pådrivna av rekordkostnader för inhyrd personal.

I maj väcktes dock visst hopp när man till slut gick med på vårt krav om ett extramöte i juni om ekonomin, istället för att gå på tidigt sommarlov. Kanske hade man insett allvaret och tagit till sig av revisionskritiken, tänkte vi. Förvaltningschefen fick i uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag.

Men redan när ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S) skickade ut handlingarna kom våra förhoppningar på skam. I handlingarna fanns varken skriftliga beskrivningar av åtgärdsförslag eller annat relevant underlag. Istället skulle vi få nöja oss med muntlig information på mötet, utan några som helst konkreta förslag. Att som ordförande hantera allvarliga ärenden på ett så undermåligt sätt är inte bara oseriöst, det försätter oppositionen i en omöjlig sits utan möjlighet till rimliga förberedelser samtidigt som medborgarna blir utan insyn.

Som alternativ till den rödgröna linjen la vi sju förslag. Förutom det självklara – att ge förvaltningschefen ett nytt uppdrag att återkomma med åtgärdspunkter – ville vi exempelvis se över hur förvaltningen kan minska administrationen och organisera sig effektivare, hur operationskapaciteten kan utökas och hur e-hälsoarbetet kan snabbas upp, för att på så sätt få ett bättre patientomhändertagande och lägre kostnader.

Alla förslagen fick nej, trots att flera av dem bygger på formella uppmaningar från hälso- och sjukvårdsnämnden, den nämnd som står över Kryh i organisationen och där dessutom Kryh-ordföranden själv sitter med och beslutar. Ena dagen ger man sig själv uppmaningar, för att nästa nästa dag strunta i att följa dem.

Vi är djupt oroade över läget i Kryh. När problemen skjuts på framtiden drabbas vården och patienterna. De rödgröna är satta att styra Kryh, men gör det ändå inte. Vad har man då för syfte med att sitta kvar?

Alliansen i sjukvårdsnämnd Kryh,

Per Einarsson (KD)
John Roslund (M)
Lars-Göran Wiberg (C)
Susanne Bäckman (L)
Adéle Olander (M)
Theresa Lindahl (M)
Alexander Svensson (M)
Anna Mannfalk (M)
Urban Widmark (M)