VÅRDA SKÅNE. Nu ska Skånes universitetssjukvård genomföra ett projekt med distansmonitorering av pacemakerpatienter, efter ett initiativ från Allians för Skåne.

Inopererad pacemaker. Bild: Sunzi99/CC BY 3.0

Inopererad pacemaker. Bild: Sunzi99/CC BY 3.0

På gårdagens sammanträde med sjukvårdsnämnd SUS beslutade nämnden att begära pengar från hälso- och sjukvårdsnämndens avsatta medel för införande av e-hälsa i Region Skåne för att under två år genomföra och utvärdera om patienterna är mer nöjda med distansuppföljning än med konventionell uppföljning. Personer med pacemaker behöver regelbundet gå på besök för att kontrollera att pacemakern fungerar som den ska, och att ingen försämring av hjärtats funktion har skett sedan operationen eller förra besöket. Det finns teknik för att på distans övervaka pacemakerns och hjärtats funktion, och det kan innebära att patienten dels inte behöver gå på lika många fysiska besök, och dels mår bättre därför att försämringar upptäcks tidigare, till och med innan patienten själv upplever dem.

Projektet ska förutom frågan om patientnöjdheten även titta på följande frågeställningar:

  • Är det – trots tätare virtuella kontroller – tidsneutralt eller en tidsvinst med distansuppföljning för de patienter som inte har några problem med sin device?
  • Hur många medicinsk relevanta händelser (förmaksflimmer, kammar-arytmier) per patient-år upptäcks tidigare med distansuppföljning, jämfört med konventionell uppföljning?
  • Skiljer sig den totala hjärtrelaterade vårdkonsumtionen åt mellan de två grupperna?
  • Vilka kostnadseffekter får det att införa distansuppföljning?
  • Vilken effekt har införandet av utökad distansuppföljning på arbetsmiljön för personalen på pacemakermottagningarna?
  • Skulle det vara kostnadseffektivt för Region Skåne att införadistansuppföljning för samtliga pacemaker-behandlade patienter?

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har anslutit sig till Allians för Skånes linje, och i går fastslog nämnden formerna för projektet.

Johan Folin