VÄRNA SKÅNE. Riksdagen har i ett tillkännagivande till regeringen (2015/16:KU25) uttalat att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på bestämmelser som säkrar att befolkningens önskemål och synpunkter beaktas om regiongränser ska ändras. Det kan ske genom opinionsundersökning, folkomröstning eller på liknande sätt. Det underliggande budskapet är att det är viktigt att medborgarperspektivet beaktas om man ska bilda storregioner.

– Med andra ord har riksdagen i praktiken uttalat att skåningarna ska tillfrågas innan Region Skåne eventuellt blir del av en större region, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).

Den 10 mars 2016, dagen efter att Indelningskommittén hade föreslagit att dagens 21 landsting/regioner ska bli sex storregioner, föreslog Moderaterna att regionstyrelsen skyndsamt skulle ge demokratiberedningen i Region Skåne i uppdrag att formulera en fråga om förslaget att slå samman Skåne med Blekinge.

– Region Skåne har en rad verktyg till sitt förfogande för medborgardialog, till exempel Skånepanelen och Skåneenkäten, så möjligheten att snabbt stämma av den frågan finns. Om dessa redskap inte används ens vid så stora aktuella frågor som denna, som rör medborgarna så mycket, så är det tveksamt om det är värt att fortsätta med, säger Ulf Bingsgård (M), 2:e vice ordförande i demokratiberedningen.

Jonas Duveborn