VÅRDA SKÅNE. Den ekonomiska situationen för Skånes universitetssjukvård är allvarlig. Inför förra regionfullmäktigesammanträdet den 26 april ställde Stefan Lamme (M), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUS, en fråga till Joakim Sandell (S), nämndens ordförande, om hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet avser agera för att SUS ekonomi ska nå balans. På grund av tidsbrist bordlades interpellationen den 26 april och togs upp på regionfullmäktigesammanträdet i går, den 20 juni.

Stefan Lamme (M)

Stefan Lamme (M)

I det skriftliga svaret från Joakim Sandell konstateras att ”I total politisk enighet fattade SUS nämnden, den 21 april 2016, beslut om att förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen. Åtgärderna ska redovisas på nämndens möte i maj”.

Efter april är den ekonomiska prognosen för SUS -450 miljoner kronor för helåret 2016. De förslag på ekonomiska åtgärder som presenterades på sjukvårdsnämnd SUS den 26 maj beräknas ge en effekt på 190 miljoner kronor 2016. De är också förutsättningen för att helårsprognosen ska landa på ”bara” -450 miljoner kronor. I annat fall blir resultatet ännu sämre.

Joakim Sandell (S).

Joakim Sandell (S).

Joakim Sandell tackade Stefan Lamme för de initiativ som han och övriga ledamöter i Allians för Skåne lagt fram, och betonade särskilt att arbetet med att förbättra för kroniskt sjuka och de mest sjuka äldre är en viktig, och där finns en bred samsyn.

Stefan Lamme konstaterade att en ny granskning gjord av McKinsey om digitalisering av vården (”Värdet av digital teknik i den svenska vården”, juni 2016) visar att det finns stor potential att minska kostnaderna för sjukvården och samtidigt förbättra den. Från rapporten:

”Genom en systematisk tillämpning av digitala tekniker inom 14 områden kan vårdenhetskostnaden minskas med upp till 25 procent över en tioårsperiod. För 2025, det sista året i den period vi har studerat, motsvarar det en bruttobesparing på 180 miljarder kronor jämfört med en oförändrad kostnadsutveckling.”

Akuten SUS Malmö. Foto: David Castor/CC0

Akuten SUS Malmö. Foto: David Castor/CC0

För Skånes universitetssjukvård innebär det omkring 4-5 miljarder kronor. Om det sker har underskottet försvunnit och innebär samtidigt att andra satsningar kan göras. Stefan Lamme kritiserade också Joakim Sandell för att, även om det ofta finns en politisk samsyn, besluten inte verkställs. Det ansvaret vilar på Joakim Sandell som nämndens ordförande.

Johan Folin