VÅRDA SKÅNE. De senaste åren har mediantiden från att SOS Alarm skapat ett ambulansuppdrag till att ambulansen är framme på en händelseplats i Trelleborg ökat med två och en halv minut, från nio minuter och 54 sekunder 2013 till 12 minuter och 27 sekunder 2015.

Ulf Bingsgård (M)

Ulf Bingsgård (M)

Därför ställde Ulf Bingsgård (M) frågan ”Hur avser Socialdemokraterna och Miljöpartiet förbättra insatstiderna för ambulansinsatser i Trelleborg?” till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S) inför regionfullmäktige 26 april. På grund av tidsbrist togs den upp på regionfullmäktigesammanträdet i går 20 juni i stället.

Anna-Lena Hogerud (S)

Anna-Lena Hogerud (S)

Det skriftliga beskedet var att det just nu ”pågår en översyn av den prehospitala verksamheten i Region Skåne. Översynen omfattar ambulanssjukvården i sin helhet som övriga mobila funktioner av prehospital karaktär. Enligt direktivet för översynen ska måluppfyllelsen av fastställda tillgänglighets- och kvalitetsmål belysas utifrån såväl geografiska skillnader som skillnader mellan olika utförare. Översynen kan sedan utgöra underlag för framtida dimensionering, behov av alternativa prehospitala resurser som komplement till ambulans och andra strategiska vägval för den framtida ambulanssjukvården i Region Skåne.”

Anna-Lena Hogerud utvecklade i debatten sitt svar och gav besked om att utredningen ska vara klar efter sommaren, och att den ska belysa hur ambulansverksamheten och ”i stort sett allt som rullar” ska fungera. Bland annat varför insatstiderna är olika i olika delar av Skåne.

– Jag ville lyfta frågan för vi ser en övervältring av ansvar från Region Skåne till kommunen. Visserligen är det bra för distriktet att vissa kommuner har fått bättre insatstider, men det är inte bra att det försämrats för andra, tillägger Ulf Bingsgård.

Johan Folin