VÄRNA SKÅNE. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har under processen med framtagandet av ny upphandlingspolicy för Region Skåne vacklat i sin syn på om det ska krävas kollektivavtal eller inte. Främst handlar det om den föreslagna skrivningen att ”regionen ska ställa kollektivavtalsliknande villkor när upphandlingens art motiverar det”, som både Alliansen och Socialdemokraterna med Miljöpartiet i upphandlingsstrategiutskottet hade ställt sig bakom i det ursprungliga förslaget hösten 2015. Under remissrundan krävdes dock från flera nämnder med S- och MP-majoritet att antingen kollektivavtal eller kollektivavtalsenliga villkor ska ställas. Detta avfärdade Amela Hodzic (S), regionråd och ordförande i upphandlingsstrategiutskottet med:
– Den typen av krav är inte förenliga med svensk lagstiftning. Även små företag måste kunna lägga anbud.

Amela Hodzic resonerade alltså helt i linje med Alliansens uppfattning. Eller som Liliana Lindström (M), vice ordförande i upphandlingsstrategiutskottet sa:

– Det var med förvåning vi noterade att S och MP i nämnderna hade en helt annan uppfattning, men det visar tydligt att det saknas politisk kompass och kunskap om vad som är rätt eller fel hos dem som styr.

Trots Amela Hodzics tidigare rakryggade hållning har hon i dag (20/6) valt att gå fram till regionfullmäktige med en skarpare skrivning än den hon först ställde sig bakom i upphandlingsstrategiutskottet. Nu föreslår Styret ”villkor enligt kollektivavtal”. En klassisk överkörning av partiapparaten, får man anta.

För ett par veckor sedan (9/6) hade Lagrådet på nytt anledning att hantera frågan om att i upphandlingar ställa förslag om miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn:

”Det kan således konstateras att förslaget kommer att leda till tillämpningssvårigheter, vilket flera remissinstanser också har påtalat. Regleringen är otydlig och det finns risk för att den leder till att upphandlingsprocesser blir kostsamma och tidskrävande. Små företag kommer att drabbas av en betydande administrativ börda.”

Mot denna bakgrund krävde och fick Allians för Skåne igenom en minoritetsåterremiss av regionens upphandlingspolicy.

Jonas Duveborn