VÅRDA SKÅNE. I tisdags gjorde företrädare för Allians för Skåne studiebesök vid Hälsostaden Ängelholm med anledning av att beslutet om dess framtid äntligen verkar vara färdigt att tas. Alternativen står mellan att kvarstå i projektform eller bli en del av den stora förvaltningen Skånevård Sund. Ulrika Heindorff (M), Gilbert Tribo (L), Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD) träffade tillsammans med kommunföreträdare från allianspartierna i Ängelholm förvaltningsledningen för projektet med projektledaren Sergio Garay Valderrama i spetsen. Allt för att skapa sig en tydlig bild av verksamheten inför beslutet i regionstyrelsen på måndag den 20 juni.

Carl-Johan Robertz verksamhetschef på Hälsostaden VO Medicin, Ulrika Heindorff (M), Birgitta Södertun (KD), Sergio Garay Valderrama projektledare för Hälsostaden Ängelholm, Gilbert Tribo (L) och Birte Sandberg (C)

Carl-Johan Robertz verksamhetschef på Hälsostaden VO Medicin, Ulrika Heindorff (M), Birgitta Södertun (KD), Sergio Garay Valderrama projektledare för Hälsostaden Ängelholm, Gilbert Tribo (L) och Birte Sandberg (C)

När ärendet om Hälsostadens framtid var uppe för behandling på regionstyrelsen den 2 juni yrkade Allians för Skåne att projektet ska förlängas till den 31 mars 2018 och under den tiden ge regiondirektören i uppdrag att utreda hur konceptet och projektet ska kunna utvidgas till hela Skåne. Ett förslag som föll då Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att stödja Sverigedemokraternas yrkande om återremiss.

Nu när ärendet ska upp igen är det fortfarande oklart vad det slutliga förslaget från styret med Henrik Fritzon (S) i spetsen kommer att bli, men troligen kommer det bli ett liknande förslag som lades vid förra regionstyrelsesammanträdet, nämligen att Hälsostaden ska bli en del av förvaltningen Skånevård Sund.

Allians för Skånes företrädare är efter besöket där de fick lära sig mer om verksamheten och konceptet, vad den har lyckats med under projektets gång och utmaningarna framöver ännu mer stärkta i sin bild av att projektet behöver förlängas. Konceptet är bra och behöver verkligen spridas i hela Skåne, det gör man inte på bästa sätt genom att lägga in projektet i en av de befintliga förvaltningarna. Istället menar Alliansens företrädare att projektet ska förlängas för att kunna utveckla konceptet ytterligare och titta på hur man kan applicera konceptet i alla Region Skånes sjukvårdsförvaltningar (Sus, Sund och Kryh). Därför kommer Allians för Skåne vid regionstyrelsens sammanträde att kvarstå vid sitt yrkande som lades den 2 juni.

Linus Hannedahl