DEBATT. I förra veckan (25/5) beslöt personalnämnden i Region Skåne att inleda ett samarbete med militären. Det var helt i enlighet med det förslag som vi lade för mer än ett år sedan. Regionen och Försvarsmakten har ett gemensamt intresse av att säkra sin kompetensförsörjning.

Alla sjukvårdshuvudmän i landet har svårt att rekrytera vårdpersonal. I Region Skåne bedöms behovet vara 3 000 undersköterskor och 6 000 sjuksköterskor fram till 2024.

Vi står således inför en stor utmaning. Alla åtgärder måste vidtas för att vi på bästa sätt ska kunna tillvarata de kompetenser som finns.

Sedan 2013 arbetar Region Skåne med att förskjuta arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier för att bättre tillvarata de anställdas kompetens, renodla tjänster och samla uppgifter för att på så sätt avlasta specialister. Det som numera kallas för kompetensmixplanering. På samma sätt har fokus legat på att samordna och strukturera arbetet med att rekrytera personer utbildade i andra länder.

Trots dessa insatser och en utbyggnad av möjligheten för anställda sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor, finns det risk att regionen inte klarar av sin kompetensförsörjning.

Försvarsmakten har ett liknande problem. Riksdagen har beslutat att Försvarsmaktens insatsorganisation ska bestå av stående och kontrakterade förband, med hel- respektive deltidsanställda soldater och ett kvalificerat hemvärn med nationella skyddsstyrkor. Huvuddelen av den militära personalen kommer under upp till sexton år att ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför Försvarsmakten, till exempel hos en civil arbetsgivare eller som student. Det innebär att den som har en anställning av detta slag kommer att jobba växelvis i Försvaret och hos sin civila arbetsgivare. Rekryteringsproblemen bottnar ofta i berättigad tvekan inför möjligheterna att kombinera deltid som soldat, inklusive utlandstjänstgöring, med ett civilt yrke.

Med detta i beaktande och mot bakgrund av de säkerhetspolitiska förändringarna i vår omvärld, beslöt regeringen förra året att aktivera pliktlagstiftningen i den del som gäller möjligheten att repetitionsutbilda krigsplacerad men ej anställd personal. Det är bra. Men det löser inte den svårighet som finns i konstruktionen. Försvaret skulle behöva många fler deltidsanställda soldater.

Därför är det bra att Region Skåne nu närmar sig Försvaret för att samarbeta i personal- och kompetensförsörjningsfrågor. Det innebär bland annat träning och utbildning i akutsjukvård, traumakirurgi och tropikmedicin. Och sammantaget underlättar ett samarbete för unga att komma in på arbetsmarknaden, bidrar till ökad mångfald på arbetsplatserna och ger en möjlighet till långsiktig karriärväxling.

Region Skånes beredskap för att klara kompetensförsörjningsutmaningen har därmed blivit bättre.

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition

Caroline Wessel (M)
2:e vice ordförande i personalnämnden
Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Kristianstadsbladet (31/5), dock inte på nätet.