DEBATT. Den breda och oberoende utvärderingen av hälsoval inom primärvården som Region Skåne har efterfrågat är nu klar. Särskild uppmärksamhet riktas i rapporten mot hur ersättningen fördelas efter socioekonomiskt vårdbehov, samt hur förändringar i villkoren för vårdgivarna har påverkat verksamheterna. Studien har genomförts av Anders Anell, professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Rapporten pekar bland annat på att antalet vårdcentraler ökade med ungefär 17 procent och har därefter varit i huvudsak stabilt kring 150 vårdcentraler. All fler invånare är listade på privata vårdcentraler, från 17 procent år 2009 till 39 procent år 2015. Få vårdcentraler har dock utvecklat de möjligheter till särskilda tilläggsuppdrag som infördes år 2014. Undantaget är äldrevårdsmottagning som drygt hälften av vårdcentralerna infört med stöd av särskild ersättning. Andelen privata utförare är 36 procent.

Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Hälsovalet har lett till ökad valfrihet och vården har kommit närmare de skånska patienterna. Patienternas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat efter införandet av hälsovalet och det är glädjande.

Det är nu dags för ett ”Hälsoval 2.0” där vi tar fasta på de synpunkter som framkommit i genomlysningen. Det är dags för en förnyelse av hälsovalet och denna bör göras i nära samarbete med primärvårdens medarbetare, både verksamhetschefer och övrig vårdpersonal. Det finns ett behov av att utveckla den dialog som i dag finns mellan primärvården och politiken. Moderaterna vill minska det avståndet som finns mellan politik och verksamheten.

Caroline Hedenström (M)

Caroline Hedenström (M), ledamot i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Vi vet att vi står inför demografiska utmaningar där befolkningen blir allt äldre. Äldrevårdsmottagningarna fyller då en viktig funktion, eftersom de riktar sig mot de äldres behov. Målet med mottagningarna bör vara att samordna besöken efter individen. Exempelvis besök hos diabetessköterska och astmasköterska samtidigt. Men då måste ersättningsmodeller utformas så att detta arbetssätt motiveras. Det måste vara lönsamt för vårdcentralerna att ha kunden i fokus och jobba mer hälsofrämjande och preventivt.

Vi måste förenkla ackrediteringsvillkoren för vårdgivarna och minska detaljstyrningen. Region Skåne ska ställa krav på kvalitet och tillgänglighet, inte på hur vårdgivarna organiserar sin verksamhet.

Vårdgivarna måste få tillräckligt med tid att anpassa sig till nya villkor, genom att tidigarelägga Region Skånes budgetprocess så att ackrediteringsvillkoren kan antas tidigare under hösten.

Politiken behöver komma in tidigare i dialogprocessen. Det bör införas särskilda dialoger med barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar, vilket vi lyft men inte fått gehör för. Allians för Skåne ställde i våras en interpellation till Socialdemokraterna och Miljöpartiet om hur de tänker agera för att förbättra dialogen med privata vårdgivare. Allians för Skåne ser behovet och vill utveckla och fördjupa dialogen, där vi kan arbeta tillsammans för att utveckla den nära vården och där tillgänglighet, kontinuitet och kvalitet är ledorden. Nu är det dags för Hälsoval 2.0!

 

Ulrika Heindorff (M)
Andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Caroline Hedenström (M)
Vice ordförande i omsorgsnämnden, Kristianstad
Ledamot i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård, Region Skåne

 Artikel publicerad i Kristianstadsbladet 24 maj 2016