VÅRDA SKÅNE. I måndags presenterades rapporten ”Översyn av primärvårdens utveckling efter införandet av hälsoval Skåne” av Anders Anell för sjukvårdspolitikerna i Region Skånes beredning för primärvård, psykiatri och tandvård.

– Hälsovalet har lett till ökad valfrihet och vården har kommit närmare de skånska patienterna. Patienternas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat efter införandet av hälsovalet och det är glädjande, säger Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Ulrika Heindorff.

Ulrika Heindorff.

Hälsovalet har visat goda effekter då antalet vårdcentraler blivit fler. Från 125 vårdcentraler till dagens drygt 155 vårdcentraler. De finansiella resurserna i primärvården har ökat mer än andra landsting sedan 2004. Valfriheten har ökat och 39 procent av skåningarna är idag listade på en privat vårdcentral. Hälsovalet har sedan det infördes gett goda effekter men nu behövs fortsatt utveckling.

– Det är dags för ett ”Hälsoval 2.0” där vi tar fasta på de synpunkter som framkommit i genomlysningen. Det är dags för en förnyelse av hälsovalet och denna bör göras i nära samarbete med primärvårdens medarbetare, både verksamhetschefer och övrig vårdpersonal. Det finns ett behov av att utveckla den dialog som i dag finns mellan primärvården och politiken. Moderaterna vill minska det avståndet som finns mellan politik och verksamheten, fortsätter Ulrika Heindorff (M).

Sjuksköterska. Foto: Orbis, CC 2.0

Sjuksköterska. Foto: Orbis, CC 2.0

– Vi har lyssnat in verksamheten och genomlysningen lyfter också att detaljstyrning präglar primärvården. En förnyelse av hälsovalet skulle syfta till att bland annat minska detaljstyrningen och anpassa villkoren efter dagens förutsättningar. Det är snart tio år sedan grunden lades för dagens hälsoval och bland annat den tekniska utvecklingen har gått oerhört snabbt sedan dess. Därför ser vi ett behov av förnyelse, avslutar Ulrika Heindorff (M).

För att förbättra hälsovalet och vårdvalen vill Moderaterna i Region Skåne bland annat:

  • Säkerställa att vårdgivarna har tillräckligt med tid att anpassa sig till nya villkor, genom att ackrediteringsvillkoren antas tidigare under hösten. Budget för 2017 kommer tas i höst och då bör villkoren börja gälla den 1 april 2017.
  • Förenkla ackrediteringsvillkoren och minska detaljstyrningen. Region Skåne ska ställa krav på kvalitet och tillgänglighet, inte på hur vårdgivarna organiserar sin verksamhet.
  • Fördjupa och utveckla dialogen med vårdgivarna genom att ha med politiken tidigare i dialogprocessen samt inför särskilda dialoger med barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar.

Bakgrund:
Uppdraget att göra en utvärdering gavs i april 2015 av hälso- och sjukvårdsnämnden. Önskemålet var en bred och oberoende utvärdering av hälsovalet och flera av de vårdval som finns inom Region Skåne. Anders Anell, professor i hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomistyrning vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, är projektledare för uppdraget som Rådet för Kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) har åtagit sig.

Delrapporter har rapporterats för specialistvårdvalen. Detta är den fjärde rapporten i ordningen.

2008 infördes möjligheten till vårdval av riksdagen genom lagen om valfrihet. År 2009 infördes vårdval inom primärvården kallat hälsovalet av dåvarande Femklövern.

Johan Folin