DEBATT. Det är inte bara sjuksköterskor på CSK i Kristianstad som har sagt upp sig på grund av missnöje med sin arbetssituation. Från hela landet rapporteras det om vårdpersonal som slutar. Situationen är allvarlig och måste lösas.

Mycket, vid sidan om en översyn av arbetstidsmodellerna, kan göras. Det handlar om att utbilda fler, om snabbare valideringsprocesser för nyanlända och om att göra det möjligt för äldre att stanna kvar på jobbet längre. En hel del görs redan i bred politisk samsyn, även om den rödgröna regeringens politik med införande av särskild löneskatt för pensionärer är kontraproduktiv. Om man höjer priset på något minskar efterfrågan. Det gäller skatt på alkohol lika mycket som skatt på arbete.

Vad det inte finns samsyn kring är att göra samma sak med sjukhusen som med vårdcentralerna: Släppa in fler utförare för att öka såväl patient- som personalnöjdheten.

Vi har föreslagit att verksamheten vid hela eller delar av ett eller flera sjukhus i Skåne ska förberedas för upphandling. Det har röstats ner av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna trots att erfarenheten från Simrishamns sjukhus, som har drivits privat sedan 2000, visar att Region Skåne med fördel kan låta fler utföra hälso- och sjukvårdsuppdrag. Tillgängligheten och arbetsglädjen ökar. Både Simrishamn och Capio S:t Göran i Stockholm, landets enda privatdrivna akutsjukhus, håller de budgetar som de fått tilldelade sig av regionen/landstinget, vilket de flesta offentligt drivna sjukhus inte gör.

För S och SD handlar det om motstånd mot privata utförare. För MP är det sannolikt snarare bara taktiserande. De gröna är annars positiva till både vårdval och konkurrensutsättning. Det har funnits en insikt om att det viktiga inte är vem som ger skåningarna vård, utan att vården är bra. Att tillgång till både privat och offentlig drift ger ömsesidig stimulans.

Personalen hos privata vårdgivare är nöjdare, friskare och har mindre arbetsbelastning än de som jobbar i det offentliga. Patienterna hos privata vårdgivare vill rekommendera sin vårdgivare oftare än vad de som får offentligt driven vård vill. Kvaliteten anses vara högre.

Utvärderingarna av Capio S:t Göran visar en framgångsrik verksamhet med nöjda patienter, nöjd personal och goda resultat. Det sistnämnda gäller såväl medicinska resultat som andra viktiga områden för vården och patienternas välbefinnande, som städning och sjukhusmat. Den största vinsten är dock framväxten av alternativa arbetssätt med mindre stress, vilket innebär ett bättre resursutnyttjande. Personalen får mer tid för sitt arbete, pengarna räcker till mer sjukvård och patienterna får inom utsatta tidsgränser både god vård och bra bemötande.

Privata vårdgivare är helt enkelt lika bra som – och på många områden till och med bättre än – många av de offentligt drivna, trots lägre eller samma kostnader. Goda exempel borde tas på allvar. I stället får skåningarna – och den skånska vårdpersonalen – bara reflexmässig, omodern personalpolitik i S-tappning.

Det åligger nu de partier som vägrar låta sjukhus gå över i privat drift att peka ut vilket privatdrivet sjukhus som inte klarar sitt uppdrag – ekonomiskt, medicinskt och i fråga om patient- och personalnöjdhet.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Caroline Wessel (M)
2:e vice ordförande i personalnämnden

Stefan Lamme (M)
2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus och beredningen för framtidens sjukvård
Region Skåne

Denna debattartikel har också publicerats i Kristianstadsbladet (14/5).