DEBATT. Det stora behovet av bättre kollektivtrafik och Region Skånes ansträngda ekonomi gör att varje krona måste användas på bästa sätt. Alla objekt måste analyseras på nytt för att se om det går att göra på något annat, mer kostnadsmässigt optimalt, sätt.

En tid har det diskuterats att bygga spårväg i Lund. Tanken är att banan ska gå från Centralen till den nya forskningsanläggningen ESS. Sträckan är 5,5 km och det planeras nio stationer längs banan. De senaste beräkningarna visar att kostnaden för byggnation av banan blir runt 1 300 miljoner kronor. Av detta beräknas depån kosta drygt 300 miljoner, fordonen 250 miljoner och spåret 750 miljoner. Förhoppningen är att staten ska bidra med halva kostnaden för spåret. Trots detta blir det en hög kostnad för Region Skåne och Lunds kommun, som gemensamt ska finansiera byggnationen. Den årliga driftskostnaden är beräknad till 42 miljoner kronor varav regionen svarar för 35 miljoner.

Bild: Blondinrikard Fröberg CC 2.0

För full fart? Bild: Blondinrikard Fröberg CC 2.0

Detta är en hög kostnad varför det är viktigt att verkligen analysera projektet innan byggnationen startar. Det är värt notera att det redan idag finns kollektivtrafik i Lund på en del av sträckan. Det finns på flera håll i Skåne ett stort behov av en utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik. Stora vägar som både E6 och E22 har på vissa sträckor för dålig kapacitet för att klara dagens trafikmängd. Vidare måste järnvägen byggas ut, både Södra stambanan från Hässleholm och söderut, och Västkustbanan norr om Helsingborg. Utöver dessa stora projekt finns det en mängd mindre objekt som även dessa är angelägna för att kunna erbjuda en välfungerande kollektivtrafik i Skåne där fler kan åka kollektivt till och från jobb.

I Malmö har det startats en ny expresslinje med buss för att förbättra möjligheten till kollektivt resande, vilket är ett bra exempel på alternativ till spårväg.

Region Skåne har en ytterst ansträngd ekonomi med många stora investeringar, det gör att alla investeringar måste omprövas så tillgängliga medel används på absolut bästa sätt.

Med detta menar vi att projektet spårväg i Lund måste få en rejäl genomlysning innan byggnationen startar. Målet måste vara bästa möjliga kollektivtrafik med tillgängliga resurser i hela Skåne, för hela Skåne.

Christer Akej (M)
Carina Wutzler (M)
ledamöter i kollektivtrafiknämnden
Region Skåne