VÄRNA SKÅNE. Kommunernas och regionernas ekonomi ser för tillfället ganska god ut, enligt den ekonomirapport som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade i torsdags (28/4).

Rapporten sammanfattar framtida utmaningar och ligger till grund för kommunernas och regionernas egna budgetberäkningar. Den visar att skatteunderlaget växer snabbt under år 2016 och 2017, men därefter går det trögare 2018 och 2019. Samtidigt kommer befolkningsutvecklingen att leda till ökade kostnader.

SKL:s chefsekonom Bettina Kashefi.

SKL:s chefekonom Bettina Kashefi.

Fram till 2019 beräknas en befolkningsökning i riket på upp till 600 000 personer, varav 420 000 är utrikes födda. Detta innebär ett kraftigt tryck på såväl skola som socialtjänst, men också på vård och omsorg. Samtidigt råder det brist på bostäder, personal och skollokaler. Inom kommunerna beräknas rekordstora kostnadsökningar på cirka 9 procent.

För sjukvårdens del är det framför allt den åldrande befolkningen, med allt fler över 85 år, som innebär stora utgifter. Till detta ska läggas ett ökande behov av psykiatriska insatser för yngre och stora investeringsbehov. Trots de effektiviseringar som gjorts och nu tas beslut om beräknas kostnadsökningen bli cirka 5 procent.

Under perioden fram till 2019 väntas statsbidragen öka med 2 procent, men för att uppnå ett resultat på 1 procent behövs höjningar på 1,82 kronor av kommunalskatten och 75 öre av regionskatten, enligt ekonomirapporten. Eller motsvarande nya besparingar eller effektiviseringar.

Jonas Duveborn