Lars Thunberg 620 border

KRÖNIKA. Parisavtalet om minskade globala utsläpp av klimatgaser lovar gott – om det blir verkstad i de olika länderna av de ganska ambitiösa skrivningarna. Trots allt är det den största manifestationen hittills av världens stats- och regeringschefer för klimatet och vi ser på ett helt annat sätt att det nu börjar hända saker konkret.

För vår egen del har Sverige länge legat i framkant och för fjärde året i rad minskar utsläppen av växthusgaser. Dock visar den allra senaste statistiken från Naturvårdsverket att under förra året var minskningen endast 1 procent från tidigare 3-5 procent/år. Här fortsätter klimatpåverkan från bostäder att minska medan den mer svårbemästrade transportsektorn ligger kvar på samma nivåer.

Regeringens analysgrupp för Grön omställning har under det senaste året jobbat med experter och forskare för att på olika områden ta fram skarpa förslag som underlag till regeringens politik. Vi har här tryckt på ifrån de viktigaste miljönätverken, Sveriges ekokommuner och Klimatkommunerna, för att få medverka i en dialog och lyfta fram de lokala och regionala aspekterna. Man lyssnade och under hösten har vi vid ett par tillfällen fått träffa både statsråd och regeringens analysgrupp.

Vid rapportkonferensen för Grön omställning förra veckan i Rosenbad var jag inbjuden att kommentera rapportens slutsatser utifrån ett kommunalt perspektiv. Glädjande nog är det uppenbart att analysgruppen tagit till sig flera av de förslag vi spelat in under året. Det konstateras att kommuner och regioner ofta ligger före den nationella nivån och i samverkan med näringsliv och civilsamhället inte sällan har en generellt högre klimatambition. Med viss stolthet noterar jag att skånska kommuner och Region Skåne nämns som goda exempel.

Analysgruppen välkomnar att vi tar täten och ser en rad områden där kommuner måste få skarpare verktyg och förenklingar i sina förutsättningar. Man föreslår bland annat lagändringar som tar bort hinder för kommuner att gå före i klimatarbetet, exempelvis inom bostadssektorn. Även inom skattelagstiftningen föreslås kommuners rådighet öka för att möjliggöra ett högre tempo och fler klimatsmarta åtgärder.

Allt detta visar hur viktigt det är att vi i kommuner och regioner är aktiva. Inte bara genom att göra allt för att med våra förutsättningar minska vår klimatpåverkan utan också genom dialog, opinionsbildning och kommunikation trycka på mot regering och riksdag för att öka våra möjligheter att agera.

Skåne ska fortsätta att ligga i framkant och vara en påtryckare på nationell nivå. Det goda exemplet är en maktfaktor att räkna med. Hittills har det gett goda resultat.

Lars Thunberg (KD)
kommunalråd i Helsingborg