VÄRNA SKÅNE. Efter fem timmar och 45 minuters debatt på regionfullmäktige om årsredovisningen för 2015 godkändes den och ansvarsfrihet beviljades, trots den kritik och allvarliga kritik som revisionen har utdelat. Alliansens tilläggsyrkande om en översyn av den kritiserade politiska organisationen bifölls också.

I stället för att enbart sluta med att årsredovisningen lades till handlingarna blev det genom alliansyrkandet ett konkret resultat av den långa debatten; det är viktigt att man lär sig av förra årets misslyckande av det rödgröna minoritetsstyret.

I yrkandet konstaterades att otydligheten i organisationen med de delregionala sjukvårdsnämnderna Kryh, Sund och Sus, enligt revisionen, har inneburit att ansvarsfördelningen inte har fungerat. Revisionen konstaterade också att det dröjde alldeles för länge innan hälso- och sjukvårdsnämnden vidtog relevanta åtgärder för att få bukt med en ekonomi i fritt fall och missade verksamhetsmål.

Därför föreslog Allians för Skåne

– att regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma till regionfullmäktige senast i samband med antagandet av budgeten för 2017 med förslag på en fungerande politisk organisation och ett reviderat reglemente för att säkerställa den politiska styrningen och klargöra ansvarsfördelningen.

Jonas Duveborn