VÄRNA SKÅNE. När Carl Johan Sonesson (M) på regionfullmäktige i dag frågade regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon om hur han såg på revisionens kraftiga kritik mot den politiska organisation som sjösattes efter valet 2014 blev svaret:

– Det kan inte uteslutas att det kan finnas skäl att göra något förtydligande.

Revisorernas kritik är massiv, på flera plan.

Det finns ”en risk för att de underställda nämndernas existens försvårar ett regionalt helhetstänkande och ett enhetligt arbetssätt”.

”Vi har funnit att såväl HSN som driftledningsnämnderna har behandlat mycket få ärenden rörande den ekonomiska styrningen vid sina sammanträden under 2015, trots att den ekonomiska situationen utvecklats kraftigt negativt. Därför gör vi bedömningen att HSN och driftledningsnämnderna inte till fullo har tagit sitt ansvar för den ekonomiska situationen.”

Regionstyrelsen ”borde ha informerat fullmäktige i stället för att agera gentemot regiondirektören.”

Jonas Duveborn