VÄRNA SKÅNE. Av de sju tilläggsyrkanden som Alliansen gjorde på det extrainsatta sammanträdet med regionstyrelsen i dag i ärendet för att ta kontroll över Region Skånes ekonomi, bifölls fem.

Erfarenheten visar att Region Skåne med fördel kan låta fler utföra hälso- och sjukvårdsuppdrag. Tillgängligheten och arbetsglädjen ökar, vilket främjar både patienter och personal. Därför yrkade vi:

1. att regiondirektören får i uppdrag att utreda och återkomma till regionstyrelsen den 2 juni 2016 med förslag på upphandling av verksamhet som kan genomföras för att minska Region Skånes utgifter.

På samma sätt som varje nyanställning ska motiveras och godkännas av regiondirektören bör varje konsultuppdrag som köps in passera regiondirektören för godkännande, och alla projekt granskas. Därför yrkade vi:

2. att regiondirektören får i uppdrag att komplettera den anställningsrestriktivitet som han har tagit beslut om med en konsultrestriktivitet. Restriktivitet med anlitande av konsulter ska råda, och i första hand ska nogsamt prövas om inte nödvändiga presentationer, utredningar och uppgifter kan utföras av redan anställd personal.

3. att regiondirektören får i uppdrag att ta fram en översikt över allt arbete som bedrivs i projektform, prioritera det och återrapportera till regionstyrelsen den 8 september 2016.

Under 2015 har antalet chefer och administratörer åter ökat i Region Skåne. Ökningen är 5,4 procent, vilket ska jämföras med kategorin ”vårdpersonal”, som har ökat med 2,4 procent. Därför yrkade vi:

4. att regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 2 juni 2016 återkomma med en rapport över och förklaring till den kraftiga ökningen av chefer och administratörer i Region Skåne.

Det finns, slutligen, ingen tydlig utvärdering som visar att skåningarna på något sätt har kunnat dra fördel av Region Skånes medverkan i en rad olika påverkansevenemang. Därför yrkade vi:

5. att regiondirektören till 2017 får i uppdrag att se över Region Skånes medverkan i externa påverkansevenemang, som Almedalen, och egna, som Mötesplats Skåne, i syfte att minst halvera kostnaden för dem.

Yrkandet om att investering i utrustning ska följa givet uppdrag fick regiondirektören till sig för att säkerställa intentionen av. Det bifölls i sak.

Däremot avslog Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna yrkandet att verksamheten vid hela eller delar av ett eller flera sjukhus i Skåne ska förberedas för upphandling.

I ärendet i övrigt bifölls ändringsyrkandet i punkten om de 160 miljoner kronorna i extra statsstöd till följd av flyktingsituationen. Nu måste det äskas medel särskilt för att det ska utdelas. I fråga om att ändra uppsägningstiden från tolv månader till tre månader för verksamhet som drivs i enlighet med Lagen om valfrihet, LOV, ändrade Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitt förslag till en uppsägningstid på sex månader.

Jonas Duveborn