YRKANDE. Allians för Skåne noterar med tillfredsställelse att vårt initiativ på regionstyrelsens sammanträde den 7 april 2016 för att ta kontroll över Region Skånes ekonomi hanteras både seriöst och skyndsamt. De förslag som regiondirektören nu har arbetat fram kan vi också till stor del ställa oss bakom, även om det i ärendet finns vissa brister i beskrivningen av den ekonomiska situationen. Den ger dessvärre ett snedvridet intryck, som indikerar att bilden har velat läggas ”till rätta”. Det övergripande budskapet är, även om den galopperande kostnadsutvecklingen nämns, att det är skatteintäkter som saknas.

Detta gäller till exempel skrivningen i andra stycket på sidan två av perioden 2011-2015 och resultatet -660 miljoner kronor, vilket innebar att det finansiella målet om ett överskott på 2 procent över en konjunkturcykel inte nåddes. I sammanhanget borde det nämnas att konjunkturcyklerna svänger, och att Region Skåne precis som alla andra, drabbades av efterdyningarna från den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talsdepressionen, den som svepte över världen 2008/2009. Resultatet från 2006-2010, då Alliansen och Miljöpartiet för första gången styrde tillsammans, var ett överskott på 1 570 miljoner kronor, rensat från jämförelsestörande poster.

Samma sak med skrivningen i första stycket på tredje sidan. Det går inte bestrida att om Region Skåne hade haft samma skattekraft som Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen så hade intäkterna varit 976 respektive 213 miljoner kronor mer. Men för att balansera detta påstående hade det varit på sin plats att konstatera att om nettokostnadsutvecklingen i Region Skåne hade varit på samma nivå som I SLL och VGR – ett par procentenheter lägre – så hade Region Skåne haft betydligt mycket lägre kostnader.

Med detta noterat vill Allians för Skåne göra följande ändrings- och tilläggsyrkanden av de ”åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingen”, som beskrivs på sidan 4 ff i ärendet och som regionstyrelsen föreslås besluta om.

Ändringsyrkanden

Allians för Skåne ställer sig bakom de fyra första åtgärderna i punktlistan för att sänka kostnadsutvecklingen, men inte den femte, sjätte och sjunde. Den femte ska ändras och de två övriga ska strykas.

Femte punkten: ”Regionstyrelsen beslutar att ej fördelade eller budgeterade generella statsbidrag fryses. Det innebär bland annat att återstående statsbidrag med anledning av flyktingsituationen, 160 miljoner kronor, fryses för eventuell underskottstäckning till följd av ofinansierade kostnader för asylsökande vid årets slut.” Till detta ska läggas: ”För att få del av de 160 miljoner kronorna måste förvaltningarna äska särskilt.”

Att avveckla vårdvalen för psykoterapi och multimodal smärtbehandling när statsbidraget för dessa verksamheter upphör innebär att tillgängligheten försämras och patienterna drabbas.

Att ändra uppsägningstiden från tolv månader till tre månader för verksamhet som drivs i enlighet med Lagen om valfrihet, LOV, drabbar både patienter och personal. Det är svårt att förstå varför privata vårdgivare inte ska ha åtminstone villkor som harmonierar med personalens uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd, LAS.

Tilläggsyrkanden

Erfarenheten visar att Region Skåne med fördel kan låta fler utföra hälso- och sjukvårdsuppdrag. Tillgängligheten och arbetsglädjen ökar, vilket främjar både patienter och personal. Därför yrkar vi:
– att verksamheten vid hela eller delar av ett eller flera sjukhus i Skåne förbereds för upphandling.
– att regiondirektören får i uppdrag att utreda och återkomma till regionstyrelsen den 2 juni 2016 med förslag på vilken upphandling av verksamhet som kan genomföras för att minska Region Skånes utgifter.

I dag råder en otillfredsställande och kostnadsdrivande oklarhet kring investeringar i utrustning. För att stävja den yrkar vi:
– att regionstyrelsen slår fast att alla investeringar i utrustning ska följa ett givet uppdrag.

På samma sätt som varje nyanställning ska motiveras och godkännas av regiondirektören bör varje konsultuppdrag som köps in passera regiondirektören för godkännande, och alla projekt granskas. Därför yrkar vi:
– att regiondirektören får i uppdrag att komplettera det anställningsstopp som han har tagit beslut om med ett ”konsultstopp”. Restriktivitet med anlitande av konsulter ska råda, och i första hand ska nogsamt prövas om inte nödvändiga presentationer, utredningar och uppgifter kan utföras av redan anställd personal.
– att regiondirektören får i uppdrag att ta fram en översikt över allt arbete som bedrivs i projektform, prioritera det och återrapportera till regionstyrelsen den 2 juni 2016.

Under 2015 har antalet chefer och administratörer åter ökat i Region Skåne. Ökningen är 5,4 procent, vilket ska jämföras med kategorin ”vårdpersonal”, som har ökat med 2,4 procent. Därför yrkar vi:
– att regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 2 juni 2016 återkomma med en rapport över och förklaring till den kraftiga ökningen av chefer och administratörer i Region Skåne.

Det finns, slutligen, ingen tydlig utvärdering som visar att skåningarna på något sätt har kunnat dra fördel av Region Skånes medverkan i en rad olika påverkansevenemang. Därför yrkar vi:
– att regiondirektören till 2017 får i uppdrag att se över Region Skånes medverkan i externa påverkansevenemang, som Almedalen, och egna, som Mötesplats Skåne, i syfte att minst halvera kostnaden för dem.

För Allians för Skåne i regionstyrelsen, den 26 april 2016

Carl Johan Sonesson (M), 2:e vice ordförande
Gilbert Tribo (L), ledamot
Birte Sandberg (C), ledamot
Birgitta Södertun (KD), ledamot