DEBATT. Mer eHälsa, bättre vård för KOL- och hjärtsviktspatienter, bättre omhändertagande av kroniskt sjuka, och bättre nyttjande av operationssalar är några av de förbättringar som Allians för Skåne fick igenom på gårdagens sammanträde med sjukvårdsnämnd SUS.

Vi tycker att det är mycket glädjande att styret till slut har hörsammat Allians för Skånes yrkanden om organisatoriska och ekonomiska förbättringar i SUS verksamhet, även om det tog mer än ett år efter att vi första gången lade fram förslag till förbättringar i nämnden. Så sent som vid sammanträdet i mars föreslog vi också åtgärder om förbättringar, som då inte vann något gehör.

SKL konstaterar i den nyligen publicerade skriften Hälso- och sjukvården år 2035 följande:

”Vården behöver anpassas till ett sjukdomspanorama där kroniska sjukdomar dominerar samtidigt som en ohållbar kostnadsutveckling måste brytas. […] Ny teknik i form av digitalisering kommer att vara det viktigaste verktyget för effektivisering av vården. […] Om arbetet inom vården fortsätter som idag kommer vare sig finansieringen, vårdplatserna, personalen eller andra resurser att vara tillräckliga.”

SUS Lund. Foto: jorchr. " href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC BY-SA 3.0.

SUS Lund. Foto: jorchr. CC BY-SA 3.0.

För Sus hävdas att dyra lösningar för att hålla vårdplatser öppna är starkt bidragande till den katastrofala ekonomiska situationen. Alla är överens om att en årlig kostnadsökningstakt på över sex procent inte är hållbar.

Allians för Skåne kräver att Sus nu tar avgörande steg för att förbättra vården för människor med kronisk sjukdom. Ingen med kronisk sjukdom ska behöva söka vård via akuten för sin kroniska sjukdom – vården ska vara så bra att det inte behövs. Detta skulle i ett slag ta bort överbeläggningar och behov av hyrpersonal och samtidigt kraftigt minska på övertidsuttag.

Detta kräver dels att vi på allvar börjar med eHälsa och dels en kraftfull satsning på att inte bara leva upp till det kommande Hälso- och sjukvårdsavtalet med Skånes kommuner utan också kraftigt överträffa detta och genomföra detta i högt tempo.

Beträffande eHälsa har koncernen arbetat med såväl hjärtsvikt som KOL och vi föreslår att arbetet startar med dessa två stora kronikergrupper. Med tanke på den nya eHälsostrategin föreslår vi att förvaltningen tar hjälp av koncernkontoret för att återkomma till juninämnden för beslut med ikraftträdande den 1 september.

Det är viktigt att påpeka att detta kräver ett förändrat arbetssätt och där tekniska hjälpmedel och interaktiv patientutbildning är bidragande. Vår bedömning är att på sikt kan detta minska inläggningar med 1/3 för bägge diagnosgrupperna. Situationen är nu så ansträngd att detta inte kan inledas med någon kontrollerad studie utan att uppföljning och förbättringar får ske löpande efter införandet.

Vi återkommer också till att distansuppföljning av pacemakers utökas till att omfatta patienter i Lund, och att metoden utvecklas för både patienter i Malmö och Lund.

HSN har efter yrkande från Alliansen avsatt medel för närsjukvårdsteam och användande av dessa medel tar vi beslut om vid dagens sammanträde. Meningen med dessa medel var att snabbt få igång en förändringsprocess. I primärvårdens ersättning ersätts redan nu för hembesök som borde motsvara kostnaderna. Man får inte glömma att detta handlar om en förändringsprocess som involverar hela förvaltningen.

Akuten SUS Malmö. Foto: David Castor/CC0

Akuten SUS Malmö. Foto: David Castor/CC0

Detta har förutsättningar att göra det bättre för patienterna men också att bryta den ökande belastningen på våra medarbetare. Hur detta ska gå till finns stipulerat i Hälso- och sjukvårdsavtalet och erfarenhet finns från såväl Skaraborg som vårt eget Hälsostaden i Ängelholm. På sikt borde hälften av patienterna inom invärtesmedicin över 85 år kunna skötas utanför sjukhuset och 25 procent inom opererande specialiteter.

Trots utbyggnad av palliativ specialistvård under Femklöverns tid ligger fortfarande patienter på sjukhusavdelningar som hade fått bättre totalt omhändertagande inom den palliativa specialistvården.

Även primärvården måste under året ta tag i de enheter som inte klarar av att följa budget och säkerställa att de följer budget från 2017, och annars sälja eller lägga ner dem som inte klarar av det.

Samarbetet mellan socialmedicin och förvaltningen måste stärkas för att möta de många nyanlända invånare som finns inom Sus upptagningsområde.

Enligt Hälso- och sjukvårdsavdelningen ökar volymen av prover inom klinisk kemi trots minskad slutenvård och lätt ökad mottagningsverksamhet. Dessutom tillför inte alltid dyrare prover mer än de basala som till exempel vid anemi. Vårt förslag är att klinikerna återgår till 2014 år budgetnivå. En del kliniker har redan minskade laboratoriekostnader i sina sparförslag.

Allians för Skåne har tidigare påpekat att trots insatser finns det fortfarande mycket att vinna på en mer effektiv operationsverksamhet. Vare sig i dag eller i framtiden kan en elektiv operationssal bara användas klockan 8-16 fem dagar i veckan. Den opererande kliniken behöver också ha ett betydligt större inflytande över när de abonnerade salarna verkligen kan användas.

Allians För Skåne yrkade därför på, och fick gehör för:

Att efter samarbete med koncernen centralt återkomma till majsammanträdet med förslag till implementering av ändrat arbetssätt för hjärtsvikt och KOL där det arbete som redan lagts ner i regionen om eHälsa implementeras, med planerad start 1/9.

Att distansmonitorering av pacemaker, som redan finns inom förvaltningen i Malmö, kommer alla patienter till del från 1/9 och att metoden utvecklas ytterligare.

Att förvaltningen kraftfullt arbetar med att förbättra vården för de kroniskt sjuka.

Att förvaltningen tydligt markerar att samarbetet mellan ASiH och enskilda kliniker, för att minska väntetiderna, ska innebära en tidigare kontakt med ASiH än vad som gällt hittills.

Att förvaltningen intensifierar arbetet med att effektivisera utnyttjandet av operationssalar.

Att budgeten för kliniskt kemiska laboratorieprover återgår till 2014 års nivå.

Allians för Skåne i sjukvårdsnämnd Sus, den 21 april 2016.

Stefan Lamme (M), andre vice ordförande
Ewa Bertz (L), ledamot
Niels Paarup-Petersen (C), ledamot
Lindberg Caroline (M), ledamot
Birgitta Södertun (KD), ersättare
Richard Bernsheim (M), ersättare
Lilian Gerleman (M), ersättare
Stina Larsson (C), ersättare