VÄRNA SKÅNE. Regeringens utredare Barbro Holmberg och Kent Johansson föreslog i början av mars att dagens 21 län och landsting/regioner ska minska till sex storregioner. Sedan dess har frågan om hur pass folkligt förankrat förslaget är rests runt om i landet. Nu har Region Halland presenterat en opinionsundersökning utförd av TNS Sifo. Drygt 3 400 personer i hela landet har tillfrågats. De tillfrågade har delats upp i nio olika områden.

– Uppdelningen visar att vi i södra Sverige är nästan lika negativa till den dåligt motiverade administrativa förändringen som hallänningarna, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Och ingenstans i landet finns det stöd för Indelningskommitténs förslag. Utifrån det menar jag att det är viktigt att frågan blir föremål för djupare debatt i valrörelsen 2018 och att inga storregioner kan gå igång förrän efter valet 2022.

53 procent av sydsvenskarna tycker att förslaget att slå samman Skåne med Blekinge är mycket eller ganska dåligt. 22 procent anser att det är mycket eller ganska bra. I Halland är siffrorna 62 procent emot och 17 procent för, medan rikssiffran slutar på 42 procent emot och 30 procent för.

– Beskedet hittills från regeringen har varit att man inte har för avsikt att tillfråga svenskarna i ett val om hur de ser på regionfrågan. Det tycker jag är fel. Detta är en fråga som kan sägas ha grundlagsnära karaktär och att då snabbt pressa igenom den med minsta möjliga marginal i riksdagen, som regeringen tycks vilja, strider mot hur vi vanligtvis hanterar större frågor i Sverige, säger Carl Johan Sonesson.

Moderaterna i Region Skåne har tagit initiativ till att skåningarna ska tillfrågas om sin syn på nya regiongränser i Skånepanelen eller Skåneenkäten. Initiativet ska behandlas av regionstyrelsen på sitt nästa sammanträde den 12 maj.

Jonas Duveborn