VÅRDA SKÅNE. På senaste sammanträdet med beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård (PPT), behandlades ett ärende om inrättandet av ett kunskapscentrum för prevention och sjukdomsförebyggande metoder.

I dag ökar både fetma och övervikt i Skåne. För att vända denna negativa trend krävs sjukdomsförebyggande, preventivt arbete samt tidiga insatser. Allians för Skåne hade därför två egna yrkanden.

– Ett kunskapscentrum för preventivt och sjukdomsförebyggande arbete är viktigt. Psykiska ohälsan ökar och sjukskrivningarna likaså. Det är många skåningar som mår dåligt och vi vill nå dessa tidigt. Kan vi arbeta mer preventivt kan vi nå personer innan de börjar må dåligt, säger Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Ulrika Heindorff (M)

Ulrika Heindorff (M)

– Vi i Allians för Skåne anser att kompetenscentret bör ha ett särskilt uppdrag att arbeta med processer och vårdkedjor för att finna de mest kostnadseffektiva arbetssätten. Detta är särskilt viktigt nu när regionens ekonomi är i fritt fall där februariprognosen visar på ett resultat som är 567 miljoner sämre än budget, så nu måste alla verksamheter dra sitt strå till stacken, säger Ulrika Heindorff.

 

För det andra är det viktigt att de kompetenscentrum som införs har ett tydligt uppdrag om kunskapsspridning och utåtriktat arbete. Detta ingår idag i beskrivningen för kompetenscentrum. Allians för Skåne vill dock tydliggöra att kunskapscentrumet aktivt ska göra sig tillgängligt och erbjuda stöd till hälso- och sjukvården i Skåne.

Allians för Skåne yrkade på att

  • Kunskapscentrum för prevention och sjukdomsförebyggande metoder ska ges ett särskilt uppdrag att arbete med att finna de mest kostnadseffektiva arbetssätten genom att arbeta med processer och vårdkedjor och att detta uppdrag återrapporteras till beredningen under hösten 2016.
  • Kunskapscentret för prevention och sjukdomsförebyggande arbete aktivt ska göra sig tillgängligt och erbjuda stöd till hälso- och sjukvården i Skåne.

Båda yrkandena antogs av beredningen.

Johan Folin