DEBATT. Tillgänglighet som ledord är någonting som Centerpartiet i Region Skåne ständigt återkommer till. I allt från vården till kollektivtrafiken är just god tillgänglighet en av de viktigaste kvalitetsmarkörerna – i vården är tillgänglighetsaspekten dessutom inte bara viktig – den kan vara livsviktig. Därför måste Region Skåne nu fortsätta att arbeta med frågan för den är nyckeln till att skåningarna får den högkvalitativa, patientsäkra och effektiva vård som de förtjänar. Och om vi tar och tittar på primärvården som exempel menar vi att man dessutom genom förhållandevis små medel markant kan öka tillgängligheten.  Det krävs bara att man satsar fullt ut.

En av de viktigaste åtgärderna bör vara att kraftigt minska på den onödiga administrationen för att frigöra både personalmässiga och ekonomiska resurser. Ett exempel på hur man kan göra detta är att göra det enklare att själv boka sina vårdbesök vilket skulle resultera i kraftigt minskade telefonköer. Centerpartiet i Region Skåne har också lagt förslag på just förenklade bokningsrutiner för den som vill donera blod. Vi vill även på ett övergripande plan se över hur den onödiga administrationen antingen kan tas bort helt, eller flyttas över till icke-vårdande personal.

Vidare vill vi utöka vårdcentralernas öppettider under kvällar och helger- för öppettider ska anpassas efter människor snarare än tvärtom. Genom att fler kan komma till sin vårdcentral minskas trycket på våra sjukhus och akutmottagningar, och rätt vård ges på rätt plats. Att öka vårdtagarens insyn och självbestämmande i vårdprocessen är också nödvändigt. Och eftersom vi i dag har tillgång till högteknologiska lösningar, e-hälsa, är det självklart att dessa också ska tillgängliggöras i större utsträckning. Och det är samtidigt viktigt att stärka kompetensen om hur man som både vårdgivare och vårdtagare kan tillgodogöra sig tekniken. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter ökar vårdkvaliteten, vi får en mer jämlik vård över hela Skåne och personalen ges ett viktigt stöd i sitt arbete.

Tillgänglighet som ledord är någonting som Centerpartiet i Region Skåne ofta återkommer till. Och det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra. Men vi har lagt ribban högt, och fortsätter som oppositionsparti att målinriktat arbeta för att god tillgänglighet inte ska stanna vid ord – utan vara en självklarhet – i den skånska vården.

Birte Sandberg (C) gruppledare samt ledamot Beredning för framtidens sjukvård, Region Skåne

Annette Linander (C) 2:e vice ordförande sjukvårdsnämnd Sund, Region Skåne

Lars-Göran Wiberg (C) ledamot HSN samt ledamot sjukvårdsnämnd Kryh, Region Skåne

Niels Paarup-Petersen (C) ledamot sjukvårdsnämnd SUS, Region Skåne