VÄRNA SKÅNE. I höstas arbetade upphandlingsstrategiutskottet fram ett förslag till ny upphandlingspolicy för Region Skåne. Under remissrundan till de politiska nämnderna orsakade den viss turbulens. Främst handlade det om skrivningen att ”regionen ska ställa kollektivavtalsliknande villkor när upphandlingens art motiverar det”, som alltså både Alliansen och Socialdemokraterna med Miljöpartiet i upphandlingsstrategiutskottet hade ställt sig bakom.

– Det var med förvåning vi noterade att S och MP i nämnderna hade en helt annan uppfattning, men det visar tydligt att det saknas politisk kompass och kunskap om vad som är rätt eller fel hos dem som styr, säger Liliana Lindström (M), vice ordförande i utskottet.

I sjukvårdsnämnd Sus krävdes ”kollektivavtalsenliga” villkor medan sjukvårdsnämnderna Kryh och Sund gick steget längre och krävde ”kollektivavtal”.

– Eftersom vi menar att krav på kollektivavtal inte är förenliga med varken svensk lag eller europeisk rätt yrkade vi att en juridisk bedömning av att ställa sådana krav skulle göras, säger Cristina Glad (L).

Yttrandet har nu inkommit. Det hanterar enbart svensk lag, men av det framgår att det inte går att ställa krav i en upphandling på att leverantörer ska vara bundna av kollektivavtal. Däremot är det fritt fram att ställa sociala krav i enlighet med villkor som finns i kollektivavtal. Krav på kollektivanslutning skulle strida mot proportionalitetsprincipen och principerna om icke-diskriminering och likabehandling. Det skulle också vara problematiskt med hänsyn tagen till föreningsfriheten.

– Med detta har rimligen de rödgrönas vilja att trotsa lagen fått ett slut, säger Birte Sandberg (C). Även små företag måste kunna lägga anbud när det offentliga ska göra inköp.

Jonas Duveborn