DEBATT. Sverige har länge tagit på sig ledartröjan när det kommer till förnybar energi – i dag kommer så mycket som över 50 procent av Sveriges energikonsumtion från förnybara energikällor. Men klimatutmaningen är fortfarande stor och vi måste därför matcha den med en lika stor ansträngning. Biogasen, inte minst i kollektivtrafiken, är en viktig del av detta arbete. Som fossilfri energikälla både ersätter den fossila bränslen och är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att reducera koldioxidutsläpp. Vid sidan av detta minskar biogasen den totala avfallsmängden, får ned mängden utsläpp av metangas och har en stor sysselsättningspotential som näringslivsgren, inte minst här i Skåne. Biogasen är viktigt också ur ett kretsloppsperspektiv. Eftersom den utvinns från restprodukter så har den just den stabila kedja som krävs. Hela vägen från avfall till fossilfri energi, så har biogasen en särställning i kretsloppet.

Vi är och kommer att fortsätta att vara teknikneutrala. Det är inte bara viktigt, det är helt nödvändigt, att ett spektrum av drivmedel används för att minska våra totala utsläpp. Med det sagt så är biogasen fortsatt mycket viktig för att vi ska kunna fasa ut fossila bränslen. Tack vare goda exempel på både lokala och regionala initiativ, inte minst sett till infrastruktur, har regionala framgångsfaktorer skapats och Skåne är en mycket stark region när det kommer till biogas – vilket är en fördel som vi självklart även fortsatt ska nyttja.

Vi lyssnar därför också på den oro som i dag finns inom biogassektorn. Vi har initierat och hållit två rundabordssamtal med ledande representanter från biogassektorn, både för att skapa en fruktbar dialog och för att utifrån våra respektive roller nyttja den kompetens som finns inom biogassektorn. Vi vill också lyfta den nyckelroll som den offentliga upphandlingen spelar.  Här menar vi att en vilja att handla upp regional biogas måste synas ännu mer tydligt än vad den gör i dag. Det är även viktigt att inventera vilka ytterligare användningsområden som biogasen kan fylla en viktig funktion för som uppvärmning och inte minst för produktion av el vilket skulle leda till en ökad andel grön el. Biogasen är inte hela lösningen på vårt energiarbete, men den kommer att fortsätta att vara en stor och viktig del av den lösningen.

Birte Sandberg (C)
gruppledare
Region Skåne

Pontus Lindberg (M)
gruppledare samt 2:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden
Region Skåne