VÅRDA SKÅNE. Revisorerna i Region Skåne har granskat effekterna av den förändrade politiska organisationen efter valet 2014, då sjukvårdsnämnderna Kryh, Sund och Sus inrättades. Kritiken är massiv, på flera plan.

  • Det finns ”en risk för att de underställda nämndernas existens försvårar ett regionalt helhetstänkande och ett enhetligt arbetssätt”.
  • ”Vi har funnit att såväl HSN som driftledningsnämnderna har behandlat mycket få ärenden rörande den ekonomiska styrningen vid sina sammanträden under 2015, trots att den ekonomiska situationen utvecklats kraftigt negativt. Därför gör vi bedömningen att HSN och driftledningsnämnderna inte till fullo har tagit sitt ansvar för den ekonomiska situationen.”
  • Regionstyrelsen ”borde ha informerat fullmäktige i stället för att agera gentemot regiondirektören.”

– Kritiken är förväntad, kommenterar oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Den ligger i linje med den oro vi uttryckte i samband med att den politiska organisationen ändrades.

– Mot denna bakgrund tänker jag på regionfullmäktige (26/4) fråga regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) om det inte är hög tid att förbättra den ekonomiska kontrollen och styrningen i Region Skåne.

Beslutet att ändra den politiska organisationen innebar i korthet följande:

  • Den tidigare styrmodellen för hälso- och sjukvård förändrades, så att hälso- och sjukvårdsnämnden fick ett övergripande ansvar för behov, uppdrag och resursfördelning men även för produktionsfrågor. Tre nya delregionala sjukvårdsnämnder inrättades: sjukvårdsnämnd Sus, sjukvårdsnämnd Sund och sjukvårdsnämnd Kryh. Dessa tre driftsledningsnämnder är undernämnder till hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • En beredning för framtidens sjukvård inrättades under regionstyrelsen. Den nya beredningen ska behandla strategiska framtidsfrågor för sjukvården.
  • De tidigare fyra beredningarna för medborgardialog avskaffades och en ny beredning tillsattes, demokratiberedningen, under regionstyrelsen.
  • En personalnämnd inrättades för att strategiskt hantera personalfrågor. Nämnden ersätter det tidigare personalutskottet under regionstyrelsen.

Jonas Duveborn