VÄRNA SKÅNE. Trafikverket har informerat om att frågan om förskottering i infrastruktursatsningar framförallt  är reglerat i regleringsbreven från Regeringen till myndigheten. 2016 års regleringsbrev medger förskottering för utbyggnad av väg, järnväg samt anläggande av allmän farled. Utbyggnad innebär nyinvestering enligt den nationella tolkningen. Det innebär vidare enligt deras tolkning att det är utvecklingsramen för större, namngivna åtgärder respektive mindre åtgärder samt åtgärder i den regionala planen som kan förskotteras. Totalt får inte heller mer än 30 % av de tilldelade medlen för större, namngivna åtgärder och 30 procent av de tilldelade medlen för mindre åtgärder inkl. åtgärder i regional plan förskotteras.

Foto: Karl-Johan Hjertström

Foto: Karl-Johan Hjertström

Den tolkning som har gjorts av myndigheten utifrån de av staten fastlagda direktiven för förskotteringar är att förskottering endast får ske inom utvecklingsramen och således inte till drifts- och underhållsåtgärder då de ligger i ett separat anslag. Med den styrningen från regeringen går det inte heller att från Region Skånes sida att förskottera pengar för att göra de nödvändiga åtgärderna på till exempel Österlenbanan och Trelleborgsbanan tidigare än Trafikverkets plan.

Birte Sandberg (C), gruppledare har därför i ett initiativ till regionstyrelsen föreslagit att man ska tillskriva regeringen för att begära en regeländring som möjliggör förskottering även av drifts- och underhållsåtgärder.

– Regeringen måste förändra sitt regelverk kring förskottering av infrastruktursatsningar för att kunna möjliggöra för att de boende ibland annat Ystad/Österlen och Trelleborg ska få en upprustad bana med hjälp av till exempel förskottering från Region Skåne. På så sätt kan också en försämring av tågförsörjningen i Skåne undvikas, säger Birte Sandberg.

Linus Hannedahl