”Intrycket är bitvis instrumentellt men också sakligt. Det sammanfaller med en traditionell maskulinitetsnorm om effektivitet och rationalitet.”
– Det omdömet om skane.se har Region Skåne betalat 200 000 kronor för. Det finns annat som borde ha prioriterats högre, säger Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden.

Det var i maj förra året som nämnden beslöt att anlita en extern konsult för att normkritiskt analysera regionens webbplatser. ”Normer – synliga, osynliga och outtalade – spelar en stor roll i hur människor skildras i olika medier. Därför görs en normkritisk granskning av skane.se utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.” Granskningen skulle leda fram till ”förslag till åtgärder för att säkerställa en inkluderande kommunikation”.

Rapport värd att granska.

Rapport värd att granska.

200 000 kronor anslogs i inledningsskedet. Oppositionen var emot, av flera skäl: Granskningen borde kunna göras utan att anlita dyr, extern hjälp. Det fanns inga påtalade brister i publiceringarna på Region Skånes webbplatser. Att ta hänsyn till hur ett budskap formuleras och bildsätts är en del av kommunikatörernas dagliga arbetsuppgifter. Länsstyrelsen, som har ett samordnande uppdrag att säkerställa att stereotypa eller snedvridna uppfattningar inte får normerande genomslag i offentligt informationsmaterial, borde ha kontaktats innan en extern konsult anlitades.

– Att lägga ett par hundra tusen kronor på något som inte hade efterfrågats och som det inte kunde påvisas något akut behov av, samtidigt som regionens ekonomi befann sig – och fortfarande befinner sig – i fritt fall, var en skev prioritering, framhåller Caroline Wessel.

Ändå drev personalnämndens ordförande Märta Stenevi (MP) igenom beslutet tillsammans med de fem socialdemokraterna i nämnden.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet styr Region Skåne i minoritet, men har i sin egen politiska organisation skaffat sig majoritet i elvamannanämnderna. Med elva i stället för femton ledamöter har den proportionella fördelningen enligt valresultatet satts ur spel. I elvamannanämnderna har minoritetsstyret majoritet: Sex ledamöter står mot oppositionens fem. I regionfullmäktige gäller det motsatta: 62 mot 87. Även om Vänsterpartiet läggs till Styret så är det egentliga maktförhållandet tydligt: 70-79.

Caroline Wessel, regionpolitiker, region skåne, moderaterna

Caroline Wessel (M). Foto: Jens Christian

– Man kan tycka att ett svagt politiskt styre som pratar så mycket om att samarbeta inte borde köra över majoriteten för att driva igenom beslut på så lösa boliner som här, säger Caroline Wessel.

Nu är rapporten av den normkritiska granskningen klar. Ursprungsrapporten är på 48 sidor, den kortade versionen, som är tänkt för spridning, är på 13 sidor.

– Det finns en rad saker i rapporten att reagera på, konstaterar Caroline Wessel, och då inte bara vem som har satts på uppdraget. Självklarheter varvas med irrelevanta utläggningar, där kvantitativ granskning har ersatts av eget tyckande.

Granskningen bygger dels på ett nedslag på skane.se den 19 augusti 2015, dels på några besök på sajten under en period av två veckor i början av oktober samma år. Stora delar av rapporten upptas av allmänna teoretiska resonemang och källhänvisningar. När den rensas på allt som är överkurs, blir omfånget inte större än 6-7 sidor.

I högerspalten förmedlas normer som rapportförfattaren tycker måste brytas.

I högerspalten förmedlas normer som rapportförfattaren tycker måste brytas.

I rapporten finns en rad ”förbättringsförslag” av varierande kvalitet. Bland dessa återfinns förslaget om att ”omformulera högerspalten” (s. 22 ff). I dag finns där ett antal länkar till mer information för den som är jobbsökande, vårdsökande, journalist, vårdgivare, leverantör, utvecklingsaktör eller företagare. Den prioriteringsordningen anser granskaren ska ändras. Hon föreslår att det i stället ska börja med kultur, HBTQ, framtidsfrågor … Och att ordet ”företagare” ska strykas.

– Prioriteringar och urval kan naturligtvis alltid diskuteras. Men för en offentlig organisation som till 85 procent sysslar med hälso- och sjukvård kanske just vård är viktigare än kultur. Varför ”företagare” inte ska få vara med för att skane.se ska bli normativt korrekt framgår inte, säger Caroline Wessel.

I en annan passage jämförs den traditionella symbolen för tillgänglighet för funktionshindrade – en person i rullstol – med en annan, mer aktiv, variant som har börjat användas i USA. Granskaren kritiserar den traditionella rullstolsbilden för att vara en stereotyp och skriver att den nya, amerikanska också har brister. Sedan sluter hon sig till att den nya ändå är bättre eftersom funktionsnedsatta är så osynliga i medierna.

Underkänd?

Underkänd?

– Det viktiga är att alla som jobbar med information är medvetna om att hur saker uttrycks också påverkar hur de uppfattas. Och det är faktiskt något jag tror att alla publicister i Region Skåne är. Våra kommunikatörer är proffs, inte amatörer, säger Caroline Wessel.

– Med detta sagt ska också framhållas att diskussionen om normer och uttryckssätt är något som ska vara en självklar del av det dagliga arbetet, men det ska verkligen inte vara det på det sätt som den politiserade rapportören anser.

Rapportförfattare är journalisten och vetenskapsteoretikern Maria Jacobson. Hon var 1992 med och grundade det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt, då en liten aktivistisk grupp som arbetade med civil olydnad och direktaktioner. Bland annat stod de bakom den uppmärksammande vandaliseringen av H&M:s reklam för underkläder. Maria Jacobson ingår också i redaktionen för nättidningen Feministiskt Perspektiv, som har fler personkopplingar än henne till Allt är Möjligt, och vars chefredaktör, Anna-Klara Bratt, tidigare ledde syndikalistiska tidningen Arbetaren.

Feministiskt Perspektiv har också ett tydligt politiskt budskap. Man kallar sig för oberoende, partipolitiskt obunden – och feministisk. Utan att behöva gräva särskilt djupt kan man snabbt konstatera att tidningen är Feministiskt initiativ närstående. Till exempel har man ordagrant publicerat Fi-ledaren Gudrun Schymans tal.

– Att Region Skåne har gett en journalist på Feministiskt Perspektiv i uppdrag att granska regionens publiceringar normkritiskt, är som om någon på en invandrarkritisk internetsida skulle ha anlitats för att garantera att skane.se inte är rasistiskt, säger Caroline Wessel.

– Varför det inte undersöktes huruvida granskningen kunde ha gjorts med hjälp av Länsstyrelsen, eller av en studentmedarbetare med exempelvis sociologi som huvudämne, är fortfarande outrett.

Nu vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägga ytterligare 30 000 kronor på att följa upp Maria Jacobsons arbete.

– Med dessa pengar närmar sig detta luddiga, normkritiska projekt en kvarts miljon kronor, bara i externa kostnader. Det känns inte helt ansvarsfullt, avslutar Caroline Wessel.

Jonas Duveborn