På regionfullmäktiges frågestund (1/3) försökte oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M) få svar från Henrik Fritzon (S), ordförande i regionstyrelsen, om han anser att budgeten för 2016 ska hållas. Orsaken är att Henrik Fritzon i Skånska Dagbladet (25/1) och i Sydsvenskan (27/1) sa att han trodde att skatten måste höjas.

Carl Johan Sonesson (M).

Carl Johan Sonesson (M).

– Det sänder onekligen märkliga signaler till personalen i Region Skåne om regionstyrelsens ordförande så tidigt på året börjar spekulera i behovet av en skattehöjning, säger Carl Johan Sonesson. När detta sades fanns inte en enda ekonomisk uppföljning. Vad visste Henrik Fritzon om behoven då?

– Självklart är det min ambition att budgeten för 2016 ska hållas, svarade Henrik Fritzon. Vi jobbade mycket hårt med ekonomin. Vi lyckades inte fullt ut, men vi vände de negativa prognoser som fanns under första halvåret.

– Sedan avsåg jag inte årets budget när jag uttalade mig för tidningarna, utan att skattesatsen inför 2017 sannolikt måste höjas. Det kan inte vara någon kioskvältare, det har jag sagt sedan 2013, tror jag, fortsatte Henrik Fritzon.

Det är korrekt. En stor del av uppladdningen inför valet 2014 bestod i Henrik Fritzons envetna krav på att skatten absolut måste höjas. Socialdemokraterna har krävt skattehöjning i stort sett under alla år de har suttit i opposition, 2007-2014. Men när budgeten för 2015 antogs i december 2014 konstaterade Henrik Fritzon att ekonomin plötsligt såg betydligt mycket bättre ut än vad han hade trott så långt under valåret, då han gång på gång hade upprepat ”löftet” att han skulle höja skatten. Han yrkade därför inte på skattehöjning, och riskerade därmed inte ett nederlag som innebar att han tvingades lämna sin post.

När det i samband med den första ekonomiska uppföljningen 2015 visade sig att ekonomin befann sig i fritt fall krävde Allians för Skåne skarpa åtgärder. Först i juni lade dock S och MP fram förslag på en reformpaus, och senare under hösten togs en plan för intäktsförstärkande och kostnadsreducerande åtgärder. Men den helt avgörande åtgärden var att halvera överskottsmålet.

Det preliminära bokslutet för 2015 visar på ett resultat på 32 miljoner kronor. Det är 638 miljoner kronor sämre än vad som ursprungligen budgeterades. Det formella negativa resultatet slutade 338 miljoner kronor sämre än efter ombudgeteringsbeslutet i oktober, då överskottsmålet på 2 procent hade satts till 1 procent. Med detta nåddes inga finansiella mål under förra året i Region Skåne.

När Carl Johan Sonessons repliktid var slut valde Henrik Fritzon plötsligt att gå till attack mot Moderaterna för att inte ha skött ekonomin under förra mandatperioden.

Henrik Fritzon (S)

Henrik Fritzon (S)

– M:s meritlista i att hålla budget är inte särskilt stor, sa Henrik Fritzon och redovisade siffrorna för perioden 2011 och 2013.

Det är sant att resultaten under dessa år var dåliga. Det berodde dock på extraordinära kostnader, alltså kostnader som inte kunde förutses. Därför blev inte resultatet för 2011 + 193 miljoner kronor, utan – 2 354 mkr.  2013 blev det inte + 127 mkr, utan – 2 158 mkr. Orsaken var förändrad diskonteringsränta vid beräkningen av pensionsskulden. Alltså: det negativa resultatet grundade sig inte på kostnader hänförliga till verksamheten utan till den finansiella redovisningen.

Mandatperioden 2007-2010 efterlämnade Femklövern i Region Skåne (M, L, C, KD och MP) ett ackumulerat överskott på mer än 2,5 miljarder kronor. För att följa samma resonemang som ovan så berodde inte hela detta överskott enbart på den förda politiken. 2010 påverkades resultatet positivt med 575 mkr på grund av införandet av fullfonderingsmodellen.

Henrik Fritzons budget för Region Skåne under 2016 har också ett halverat överskottsmål. Det är bekymmersamt mot bakgrund av de stora investeringar som regionen står inför.

Jonas Duveborn